The role of father according to the John’s Chrysostom 20th homily on Ephesians

Dem’yan Yatskov

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

The division of family responsibilities, which are designed for each house­hold member and harmonious family relationships are one of the most important keynotes of St. John’s Chrysostom preaching. In order to explain this issue he wrote homily on the Epistle to the Ephesians. According to it, the role of father in household is based on following Christ. Husbant’s relationship to his wife, especially respect for her, should be built by analogy to the relationship between Christ and the Church. The author calls the family a “small church”, comparing it to the Church as the Mystical Body. Living of the “small Church” is permeated with prayer and Holy Scripture reading. Firstly husband – the head of the family, performs the following Christian actions: reads inspired texts, strengthens himself by the sacrament of the Eucharist (that is , he takes the Holy Communion). And thanks to that going to church and celebrate the Lord’s Day, are the usual practice of all members of the parva Ecclesia.

Keywords:

father, family, husband, wife, small Church

Czyżewski B., „Pater familias” i jego zadania według św. Jana Chryzostoma, VoxP 29 (2009) t. 53-54, 205-221
Drączkowski F., Świętość małżeństwa i rodziny według Klemensa Aleksandryjskiego, VoxP 5 (1985) t. 8-9, 95-125
Fregni G., Miłujcie się czule. Duchowość rodziny według Ojców Kościoła, tłum. D. Wan-dzioch, Kraków 2002
Joannes Chrysostomus, Ad eos qui scandalizati sunt, PG 52
Joannes Chrysostomus, Ad viduam iuniorem, PG 48
Joannes Chrysostomus, De baptizmo Christi, PG 49, tłum. W. Kania, w: Kazania i homilie na święta Pańskie i Maryjne, red. L. Gładyszewski, STCh 1, Lublin 1976
Joannes Chrysostomus, De Eleemosyna sermo, PG 51
Joannes Chrysostomus, De oratione PG 62
Joannes Chrysostomus, De paenitentia, PG 49
Joannes Chrysostomus, De virginitate, PG 48
Joannes Chrysostomus, Ecloga, PG 63
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Corinthios hom., PG 61
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Timotheum hom., PG 62, tłum. T. Sinko, w: Św. Jan Złotousty, Homilie na Listy Pasterskie św. Pawła i na List do Filemona (Tym. I, II. Tyt. Filem.), Kraków 1949
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Collosenses hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Ephesios hom., PG 62, tłum. M. Jurek: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie: homilia 20 na List do Efezjan, w: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, BOK 19, Kraków 2002
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Titum hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In Genesim ser., PG 54, tłum. S. Kaczmarek, ŹMT 45, Kraków 2008
Joannes Chrysostomus, In Joannem hom., PG 59
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 58
Joannes Chrysostomus, Non esse desperandum, PG 51
Joannes Chrysostomus, Quales ducendae sint uxores, PG 51
Joannes Chrysostomus, Sermo de caritate, PG 60
Krykowski J., Nauka o mał¬żeństwie, rodzinie i wychowaniu, w: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, BOK 19, Kraków 2002
Longosz S., Rodzina kościołem domowym w myśli św. Jana Chryzostoma, VoxP 29 (2009) t. 53-54
Longosz S., Rodzina wczesnochrześcijańska kościołem domowym, RT 51 (2004) z. 10, s. 27-56
Małżeń¬stwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu Jana Chryzostoma. Materiały bibliograficzne, S. Longosz, VoxP 29 (2009) t. 53-54, 805-812
Małżeństwo i rodzina w starożytności chrześcijańskiej [materiały bibliograficzne], S. Longosz, VoxP 5 (1985) t. 8-9, 449-507
Паскуато О., Миряни у Йоана Золотоустого.У Церкві, родині, громаді, Львів 2007
Scaglioni C., Ideale coniugale e familiare in San Giovanni Crisostomo, w: Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini, ed. R. Cantalamessa, Milano 1976
Szczur P., Ideał doskonałości chrześcijańskiej według Jana Chryzostoma, SSan 17 (2010) nr 1-2, 197-221
Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008
Szczur P., Zasady pedagogii św. Jana Chryzostoma w homiliach antiocheńskich, w: Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogika, red. N. Widok, Opolska Biblioteka Pedagogiczna 105, Opole 2008, 168-189
Szram M., Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku, Lublin 2014
Szram M., Pokora w walce z pychą – fundamentalny spór moralno-duchowy w rozumieniu Ojców Kapadockich i Jana Chryzostoma, VoxP 33 (2013) t. 59, 531-345
Szram M., Terminologia doty¬cząca pokory i pychy w pismach greckich Ojców Kościoła IV wieku, VoxP 32 (2012) t. 58, 327-342
Uciecha A., Rola ojca w procesie wychowania domowego na podstawie traktatu św. Jana Chryzostoma „O wychowaniu dzieci”, w: Dziecko w rodzinie i społe¬czeństwie. Starożytność-średniowiecze, red. J. Jundziłł, D. Żołądź-Strzelczyk, Bydgoszcz 2002, 205-218
Widok N., Christian Fami¬ly as Domestic Church in the Writtings of St. John Chrysostom, „Studia Ceranea” 3 (2013) 167-175

Published
2013-12-16


Yatskov, D. (2013). The role of father according to the John’s Chrysostom 20th homily on Ephesians. Vox Patrum, 60, 513–523. https://doi.org/10.31743/vp.4005

Dem’yan Yatskov 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.