The basis and elements of Christian formation according to Leo the Great

Marta Ziółkowska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

The pontificate of Leo the Great (440-461) was one of the longest in the histo­ry of the Church. Since his days as Pope were difficult and complicated, Leo’s part in the civil and political events of the Roman Empire was significant. That time was also characterized by continuous christological debates and controversies in which Leo’s voice as that of the head of the Catholic Church was decisive. He considered it his fundamental duty to strengthen Christian faith through formation and spiritual direction of the faithful. It also involved the formation of Christian character. His Sermons clearly testify to St. Leo’s fundamental role as a spiritual guide who strives for the salvation of the souls of those who are called to perceive their earthly lives in the proper manner. This paper offers a detailed analysis of Sermons delivered on various occa­sions, including Advent, Lent or Ember days which were for Pope Leo an occa­sion for a systematic exercise of his responsibilities. The first part of the paper deals with Leo’s conception of the basis and goals of spiritual formation in the 5th c. The second part sets forth the main elements of the formation programme. Consequently, the ancient concept of Christian formation has been presented here with its practical adaptations as implemented in daily striving for holiness.

Keywords:

Leo the Great, formation, spiritual formation, the imitation of God, cooperation with Christ, spiritual fight

Blümer W., Rerum eloquentia, Frankfurt 1991
Casula L., La cristologia di san Leone Magno. Il fondamento dottrinale e soteriologico, Milano 2000
Cavalcanti E., Il „dovere della parola” nei Sermoni di Leone Magno, w: Munera Parva. Studi in onore di B. Ulianich, a cura di G. Luongo, Napoli 1999
Cavalcanti E., La predicazione di Leone Magno a Roma, w: La comunità cristiana a Roma, a cura di L. Pani Ermini – P. Siniscalco, Roma 2000, 247-267
Drączkowski F., Rewaloryzacja idei postów w nauczaniu Ojców Kościoła, w: Asceza odczłowieczenie czy uczłowieczenie, red. W. Słomka, Homo Meditans III, Lublin 1985, 125-136
Dunn G.D., Divine Impassibility and Christology in the Christmas Homilies of Leo the Great, ThS 62(2001) 71-85
Dunn G.D., Suffering Humanity and Divine Impassibility: The Christology of the Lenten Homilies of Leo the Great, Augustinianum 41 (2001) 257-271
Hudon G., La perfection chretienne d’ apres les „Sermones” de Saint Leon, Paris 1959
Jalland T., The Life and Times of St. Leo the Great, London 1941
Leo Magnum, Sermo, PL 54
McShane P.A., La Romanitas et le Pape Lèon le Grand. L’apport culturel des institutions impériales à la formation des structures ecclésiastiques, Paris 1979
Naldini M., I sermoni di Leone Magno. Fra storia e teologia, Firenze 1997
Panuś K., Święty Leon Wielki, Kraków 2005
Ronconi M., A maiestate humilitas: il rilievo della retorica nella teologia di Leone Ma¬gno, Roma 2005
Żurek A., Laikat rzymski w świetle „Mów” Leona Wielkiego, VoxP 22 (2002) t. 42-43

Published
2013-12-16


Ziółkowska, M. (2013). The basis and elements of Christian formation according to Leo the Great. Vox Patrum, 60, 525–534. https://doi.org/10.31743/vp.4006

Marta Ziółkowska 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.