Św. Hieronim, Komentarz do Księgi Abdiasza (Commentarius in Abdiam, CPL 589)

Łukasz Krzyszczuk

Uniwersytet Wrocławski , Poland

Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Hieronim, Księga Abdiasza

Cavallera F., S. Jérôme, sa vie et son ouvore, t. 1, Louvain 1922
Cavallera F., S. Jérôme, sa vie et son ouvore, t. 2, Louvain 1922
Penna A., S. Gerolamo, Torino 1949
Penna A., Principi e carattere dell’esegesi di San Gero¬lamo, Roma 1950
Jay P., Jérôme et la pratique de l’exégèse, w: Le Monde latin antique et la Bible, éd. J. Fontaine – C. Pietri, Paris 1985
Nautin P., Hieronymus, TRE XV 307
Gribomont J., Le traduzioni. Girolamo e Rufino, w: Patro¬logia, t. 3: Dal Concilio di Nicea (325) al Concilio di Calcedonia (451). I Padri latini, secoli IV-V, ed. A. di Berardino – J. Quasten, Casale Monferrato – Roma – Torino 1978
Staub A., Die exegetische Methode des Hieronymus im Kommentar zum Zwölfprophetenbuch. Eruditio saeculi und scientia scripturarum, Uznach 1978
Müller-Abels S., Sasbach Hieronymus, Prologe zu den Kommentaren zum Zwölfpro-phetenbuch. Exegeze und Rhetorik, w: Augustine and his opponents, Jerome, other Latin Fathers after Nicaea, Orientalia, ed. E.A. Livingstone, Leuven 1997 = StPatr 33 (1997) 345-351
Fontaine J., Isidore de Séville. Genèse et originalité de la cultu¬re hispanique au temps des Wisigoths, Turnhout 2000
Simonetti M., Mię¬dzy dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej, tłum. T. Skibiński, Myśl Teologiczna 26, Kraków 2000
Ferreiro A. – Oden T.C., Ancient Christian Commentary on Scripture. Old Testament XIV. The Twelve Pro¬phets, Wheaton 2003
González Salinero R., Biblia y polémica antijudía en Jerónimo, Madrid 2003
Kelly J.N.D., Hieronim. Życie, pisma, spory, tłum. R. Wiśniewski, Warszawa 2003
Arns P.E., A técnica do livro segundo São Jerônimo, São Paulo 2007

Published
2013-12-16


Krzyszczuk, Łukasz. (2013). Św. Hieronim, Komentarz do Księgi Abdiasza (Commentarius in Abdiam, CPL 589). Vox Patrum, 60, 557–601. https://doi.org/10.31743/vp.4009

Łukasz Krzyszczuk 
Uniwersytet WrocławskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.