The Seven Maccabean Brothers from The Fourth Book of Maccabees as Type of Christ. An Attempt of Applying Typological Exegesis to the Text 4 Macc.


Abstract

The article presents a kind of attempt of applying typological exegesis to the text of 4 Macc. In the light of the analyzes carried out, it is clear that the seven martyr brothers can be seen as a type of Christ: a number seven, determining number of brothers - the type of perfection of the person of Christ; the origin of the seven brothers from Abraham - the type of origin of Christ; directing by the brothers “pious reason” - the type of surrendering to the Father’s will through Christ; persuasion of Antiochus IV - the type of Christ’s temptation by the devil; the martyr’s sacrifice/victim of the brothers - the type of saving sacrifice of Christ; “established in heaven” brothers - the type of Christ’s ascension. Bearing in mind that 4 Macc drew from 2 Macc or from the same sources, one can state that the manner of presenting the seven brothers by the author of the first century AD, whose history took place in the second century BC, even more - in a typological perspective - brought them closer to the person of Christ. In this context, the mother of seven brothers deserves attention, whose person could be interpreted as a type of Mary - Mother of Christ.


Keywords

The Fourth Book of Maccabees; Maccabean brothers; typological exegesis

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przeł., wstęp i kom. D. Gromska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Anderson H., 4 Maccabees. A New Translation and Introduction, w: The Old Testament Pseudepigrapha. Volume 2. Expansions of the “Old Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works (An Anchor Bible Reference Library), red. J.H. Charlesworth, New York etc.: Doubleday, 1985, s. 531-564.
Baran G.M., Czwarta Księga Machabejska tłem Mowy XV św. Grzegorza z Nazjanzu, „Vox Patrum” 37[67] (2017), s. 41-70.
Baran G.M., Karanie narodu żydowskiego przez Boga jako wymiar Bożej παιδεία według Drugiej Księgi Machabejskiej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 49/2 (2016), s. 408-429.
Baran G.M., Życie i śmierć Antiocha IV Epifanesa w przekazach pozabiblijnych i biblijnych. Historia i teologia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 2015.
Bardski K., Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie (Rozprawy naukowe 3), Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2007.
Bertram G. et al., „ψυχή etc.”, w: Theological Dictionary of the New Testament. Volume IX, ed. G. Friedrich, trans. and ed. G.W. Bromiley, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1984, s. 608-666.
Breitenstein U., Beobachtungen zu Sprache, Stile und Gedankengut des Vierten Makkabäerbuchs, Basel, Stuttgart: Schwabe & Co. Verlag, 1976.
Brzegowy T., Księgi historyczne Starego Testamentu (Academica 32), Tarnów: Wydawnictwo „Biblos”, 2008.
Crouzel H., Orygenes, przekł. J. Margański, Kraków: Wydawnictwo „Homini”, 2004.
Domaradzki M., Między alegorią a typologią. Uwagi o hermeneutyce Orygenesa, „Przegląd Religioznawczy” 239/1 (2011), s. 17-27.
Dupont-Sommer A., Le Quatrième livre des Machabées. Introduction, traduction et notes, Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1939.
Foerster W., „σέβομαι etc.”, w: Theological Dictionary New Testament. Volume VII, red. G. Kittel, G. Friedrich, tłum. i red. G.W. Bromiley, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1983, s. 168-196.
Goldstein J.A., I Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 41), Garden City, New York: Doubleday&Company, Inc., 1976.
Gryglewicz F., Księgi Machabejskie. Wstęp - przekład z oryginału - komentarz (Pismo Święte Starego Testamentu VI/4), Poznań: Wydawnictwo „Pallottinum”, 1961.
Hadas M., The Third and Fourth Books of Maccabees (Jewish Apocryphal Literature 2), New York : Harper & Brothers, 1953.
Hahn S., Moc słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa liturgii, przeł. P. Blumczyński, Kraków: Wydawnictwo „Salvator”, 2010.
Henten J.W. van, The Maccabean Martyrs as Saviours of the Jewish People. A Study of 2 and 4 Maccabees (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 57), Leiden: Brill, 1997.
Homerski J., Cierpiący wybawca i orędownik (Analiza egzegetyczno-teologiczna perykopy Iz 52,13 - 53,12), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 24/4 (1977), s. 75-90.
Homerski J., Cierpiący Mesjasz w starotestamentalnych przepowiedniach prorockich, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 27/1 (1980), s. 27-42.
Jeremias J., „Ἀβραάμ”, w: Theological Dictionary of the New Testament. Volume I, red. G. Kittel, tłum. i red. G.W. Bromiley, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1983, s. 8-9.
Jurewicz O., Słownik grecko-polski. Tom 1-2, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000-2001.
Knight G.A.F., „Arka”, tłum. J. Marzęcki, w: Słownik wiedzy biblijnej (Seria biblijna „Vocatio”), red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, konsult. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 1996, s. 40-41.
Klauck H.-J., 4. Makkabäerbuch (Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit III/6), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1989.
Klauck H.-J., „Brotherly Love in Plutarch and in 4 Maccabees”, w: Greeks, Romans, and Christians. Essays in Honor of Abraham J. Malherba, red. D.L. Balch, E. Ferguson, W.A. Meeks, Minneapolis: Fortress Press, 1990, s. 144-156.
Kocur M., Teatr antycznej Grecji (Dramat - Teatr 2), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski. Tom 1-2 (Prymasowska Seria Biblijna), red. nauk. wyd. pol. P. Dec, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2008.
Laskowski Ł., Druga Księga Machabejska. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny Stary Testament XIV/3), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2017.
Liddell H.G., Scott R., Jones H.S., Greek – English Lexicon with a Revised Supplement, Oxford: The Clarendon Press, 1968.
Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań: Wydawnictwo „Pallottinum”, 1989.
Luz U., Koester H., Matthew 1-7. A Commentary on Matthew 1-7 (Hermeneia - a Critical and Historical Commentary on the Bible), Minneapolis: Fortress Press, 2007.
Łabuda Ł, Septuaginta - pragnienie poznania Biblii, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 35/1 (2016), s. 161-176.
Mała Encyklopedia Kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa: PWN, 1988.
McNeil B., „Typologia”, w: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, J.L. Houlden, red. wyd. pol. W. Chrostowski, tłum. B. Widła, Warszawa 2005, s. 894-894.
Mielcarek K., Ku nowej koncepcji natchnienia LXX, „Roczniki Teologiczne KUL” 48/1 (2001), s. 5-25.
Muraoka T., A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Louvain, Paris, Walpole: Peeters, 2009.
O’Hagan A.P., The Martyr in the Fourth Book of Maccabees, „Liber Annuus. Studium Biblicum Franciscanum” 24 (1974), s. 94-120.
Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza. Cześć 1. Rozdziały 1 - 13 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament I/1), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2005.
Pope M.H., „Seven, seventh, seventy”, w: The Interpreter’s Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia. Volume IV, red. G.A. Buttrick et al., New York, Nashville, 1962, s. 294-295.
Potterie J. de la, Czytanie Pisma Świętego „w Duchu”: Czy możliwe jest obecnie patrystyczne czytanie Biblii?, tłum. L. Balter, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4/3(33) (1986), s. 42-57.
Pytel J.K., Objaśnienie sensu biblijnego w Kościele (Hermeneutyka), Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum”, 1996.
Rigaux B., Grelot P., „Antychryst”, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, tłum. i oprac., K. Romaniuk, Poznań: Wydawnictwo „Pallottinum”, 1994, s. 52-54.
Ryken L., Wilhoit J.C., Longman III T., Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym (Prymasowska Seria Biblijna), przekł. Z. Kościuk, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 1998
Scarpat G., Quatro libro dei Maccabei. Testo, trduzione, introduzione e commento (Biblica Testi e studi 9), nota storica G. Firpo, Brescia: Paideia Editrice, 2006.
Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Duo volumina in uno, wyd. A. Rahlfs, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1982.
Silva D.A. de, 4 Maccabees (Guides to Apocrypha and Pseudepigrapha) Sheffield: Academic Press, 1998.
Silva D.A. de, 4 Maccabees. Introduction and Commentary on the Greek Text in Codex Sinaiticus (Septuagint Commentary Series), Leiden, Boston: Brill, 2006.
Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, przeł. E. Bąkowska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992.
Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Poznań: Wydawnictwo „Pallottinum”, 2008.
Stachowiak L. , Księga Izajasza II - III. 40 - 66. Wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu IX/2), Poznań: Wydawnictwo „Pallottinum”, 1996.
Weber R., Eusebeia und Logismos. Zum philosophischen Hintergrund von 4 Makkabäer, „Journal for the Study of Judaism” 22/2 (1991), s. 212-234.
Wojciechowski M., Apokryfy z Biblii greckiej. 3 i 4 Księga Machabejska, 3 Księga Ezdrasza oraz Psalm 151 i Modlitwa Manassesa (Rozprawy i Studia Biblijne 8), Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2001.

Published : 2019-07-02


Baran, G. (2019). The Seven Maccabean Brothers from The Fourth Book of Maccabees as Type of Christ. An Attempt of Applying Typological Exegesis to the Text 4 Macc. Vox Patrum, 71, 43-68. https://doi.org/10.31743/vp.4011

Grzegorz Mariusz Baran  mariusz.grzegorz@wp.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Filozofii, Instytut Kulturoznawstwa  Poland
https://orcid.org/0000-0002-4160-8907
Most read articles by the same author(s)