Id non culpam, sed poenam esse iudicabam (Confessions VII 3, 5): some questions and reflections of saint Augustine on the origin of evil

Waldemar Turek

Pontificia Università Urbaniana a Roma , Italy

Abstract

In light of the distinction Saint Augustine makes between a committed evil, understood as the result of a mistake in choosing (culpa), and a suffered evil, des­cribed as the effect of a just divine judgment (poena) – a distinction he makes in several texts dealing with the origin of evil – I analyze Augustine’s reflections in the Confessions on his relationship with the unnamed women. He calls the rela­tionship a pactum libidinosi amoris, that is, one aimed at satisfying the passions. The negative moral judgment he passes on this stage of his life is expressed with particular poignancy by the word libido/libidinosus, indicating the passions to which man submits at times. Looking back at his affair with the unnamed woman, he considers the evil committed a culpa; hence one has the impression that he wanted to place the moral responsibility of the evil committed upon himself, thus giving greater witness to the goodness of the merciful God who revealed to him gradually the truth concerning the various phases of his spiritual journey and the pain experienced along the way.

Keywords:

culpa, poena, the origin of evil, evil done (to one), evil endured, free will, divine judgement, libidinous love, the marital covenant

Augustinus, Confessiones, ed. A. Trapè – C. Carena, NBA 1, Roma 1991, tłum. Z. Kubiak: Święty Augustyn, Wyznania, Kraków 2008
Breyfogle T., Pena, w: Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. A. Fitzgerald, ed. italiana a cura di L. Alici e A. Pie¬retti, Roma 2007
Evans G.R., Male, w: Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. A. Fitzgerald, ed. italiana a cura di L. Alici e A. Pie¬retti, Roma 2007, 882-888
Trapè A., Introduzione, w: NBA 1, LV-LVIII
Wetzel J., Colpa, mancanza, w: Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. A. Fitzgerald, ed. italiana a cura di L. Alici e A. Pie¬retti, Roma 2007

Published
2013-01-25


Turek, W. (2013). Id non culpam, sed poenam esse iudicabam (Confessions VII 3, 5): some questions and reflections of saint Augustine on the origin of evil. Vox Patrum, 59, 241–250. https://doi.org/10.31743/vp.4028

Waldemar Turek 
Pontificia Università Urbaniana a RomaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.