The joy of the disciples of Jesus (Luc 10: 20) in the patristic interpretation

Leon Nieścior

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstract

In this article the author presents patristic interpretation of Luc 10: 20 about the joy of Christ’s disciples, whose names are written in the heaven. The author portrayed the thought both of Latin, as well as Greek authors, dating back until the exegesis of the Bede the Venerable. The thought of Fathers is concentrated on such aspects as: 1. priorities of the internal attitude, especially of the faith and love, before making miracles; 2. metaphors of „the Book of the Living” and of „the Book of the Just”; 3. theological meaning of Jesus’ promise; 4. parenetic as­pect, and in this case – encouragement to the humility and joy.

Keywords:

joy, disciples of Jesus, Luc 10: 20

Ambrosiaster, Commentarius in Pauli epistulas. Ad Romanos (recensio gamma), ed. H.I. Vogels, CSEL 81/1, Vindobonae 1966
Ambrosius, De interpellatione Iob et David, ed. C. Schenkl, CSEL 32/2, Vindobonae 1897
Ambrosius, Epistula, ed. G. Banterle, SAEMO 20, tłum. P. Nowak: Św. Am¬broży z Mediolanu, Listy, BOK 20, Kraków 2003
Ambrosius, Explanatio super Ps., ed. M. Petschenig, CSEL 64, Vindobonae 1999
Ambrosius, Hexaemeron, ed. C. Schenkl, CSEL 32/1, Vindobonae 1897, tłum. W. Szołdrski: Św. Ambroży, Hexaemeron, PSP 4, Warszawa 1969
Ambrosius Autpertus, Vita sanctorum patrum Paldonis, Tatonis et Tasonis, ed. R. Weber, CCCM 27B, Turnholti 1979
Anonymus, Commentarium in Joannem, ed. J.F. Kelly, CCL 108C, Turnholti 1974
Anonymus, Commentarium in Lucam, ed. J.F. Kelly, CCL 108C, Turnholti 1974
Anonymus, Quaestiones vel Glosae in evangelio nomine, ed. R.E. McVally, CCL 108B, Turnholti 1973
Athanasius Alexandrinus, Vita Antonii, PG 26, tłum. E. Dąbrowska: Św. Antoni, Żywot, ŹM 35, Kraków 2005
Augustinus, Contra adversarium legis et prophetarum, ed. K.D. Daur, CCL 49, Turnholti 1985
Augustinus, Contra litteras Petiliani, ed. M. Petschenig, CSEL 52/2, Vindo¬bonae 1909
Augustinus, De civitate Dei, ed. B. Dombart – A. Kalb, CCL 48, Turnholti 1955, tłum. W. Kubicki: Augustyn, Państwo Boże, Kęty 1998
Augustinus, De diversis quaestionibus octoginta tribus, ed. A. Mutzenbecher, CCL 44A, Turnholti 1975
Augustinus, De sermone Domini in monte, PL 34, tłum. S. Ryznar − J. Su¬lowski: Św. Augustyn, O kazaniu Pana na Górze, PSP 48, Warszawa 1989
Augustinus, Enarrationes in Ps., ed. D.E. Dekkers − I. Fraipont, CCL 40, Turn¬holti 1956
Augustinus, In Joannis epistulam ad Parthos tractatus, PL 35, tłum. W. Kania: Św. Augustyn, Homilie na Pierwszy List św. Jana, PSP 15/2, Warszawa 1977
Augustinus, In Joannis Evangelium tractatus, ed. D.R. Willems, CCL 36, Turnholti 1954, tłum. W. Szołdrski: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana, PSP 15/1, Warszawa 1977
Augustinus, Sermo
Basilius Caesariensis, Enarratio in prophetam Esaiam, PG 30
Beda Venerabilis, De tabernaculo, ed. D. Hurst, CCL 119A, Turnholti 1969
Beda Venerabilis, Explanatio Apocalypsis, ed. R. Gryson, CCL 121A, Turnholti 2001
Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, ed. A. Crépin et alii, SCh 489, Paris 2005
Beda Venerabilis, Homiliarum evangelii lib., ed. D. Hurst, CCL 122, Turnholti 1960
Beda Venerabilis, In Lucae evangelium expositio, ed. D. Hurst, CCL 120, Turnholti 1955
Beda Venerabilis, In principium Genesis usque ad nativitatem Isaac, ed. C.W. Jones, CCL 118A, Turnholti 1967
Beda Venerabilis, In Samuelem prophetam allegorica expositio, ed. D. Hurst, CCL 119, Turnholti 1962
Cassiodorus, Expositio Ps., ed. M. Adriaen, CCL 98, Turnholti 1958
Clemens Alexandrinus, Quis dives salvetur, ed. O. Stählin – L. Früchtel, GCS 17bis, Berlin 1970, 174, tłum. J. Czuj: Klemens Aleksandryjski, Czy człowiek bogaty może być zbawiony?, Kraków – Ząbki 1995
Cyrillus Alexandrinus, Commentarii in Lucam, ed. R. Payne Smith: Commentarii in Lu¬cae evangelium quae supersunt syriace e manuscriptis apud Museum Britannicum, Oxford 1858
Didymus Alexandrinus, Commentarii in Genesim, ed. P. Nautin − L. Doutreleau, SCh 244, Paris 1978
Didymus Alexandrinus, Commentarii in Iob, ed. A. Henrichs: Didymos der Blinde, Kommen-tar zu Hiob (Tura-Papyrus), 1, Kommentar zu Hiob Kap. 1-4, Bonn 1968
Didymus Alexandrinus, Commentarii in Zachariam, ed. L. Doutreleau, SCh 84, Paris 1962
Didymus Alexandrinus, Fragmenta in Ps., ed. E. Mühlenberg, Psal¬menkommentare aus der Katenenüberlieferung, Berlin − New York 1975
Eusebius Caesariensis, Commentarii in Ps., PG 23
Filastrius, Diversarum hereseon liber, ed. F. Heylen, CCL 9, Turnholti 1957
Fulgentius, De veritate praedestinationis et gratiae lib., ed. J. Fraipont, CCL 91A, Turn¬holti 1968
Gregorius Nazianzenus, Carmina historica de se ipso et quae spectant ad alios, PG 37
Gregorius Nazianzenus, Oratio, PG 36, tłum. zbiorowe, w: Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967
Gregorius Magnus, Epistula, ed. V. Recchia: Gregorio Magno, Opere, t. 5/4, Roma 1999, tłum. J. Czuj: Św. Grzegorz, Listy, IV, Warszawa 1955
Gregorius Magnus, In Hiezechielem prophetam hom., ed. M. Adriaen, CCL 142, Turnholti 1971
Gregorius Magnus, Moralia in Job, ed. M. Adriaen, CCL 143B, Turnholti 1985
Gregorius Nyssenus, In Canticum canticorum hom., tłum. M. Przyszy¬chowska: Grzegorz z Nyssy, Homilie do Pieśni nad Pieśniami, ŹMT 43, Kraków 2007
Hieronymus, Commentarii in Esaiam, ed. M. Adriaen, CCL 73, Turnholti 1963
Hilarius Pictaviensis, Tractatus super Ps., ed. J. Doignon, CCL 61, Turnholti 1997
Joannes Cassianus, Collationes Patrum, ed. M. Petschenig, CSEL 17, Vindobonae 1888, tłum. L. Wrzoł: Jan Kasjan, Rozmów dwadzieścia cztery, POK 7, Poznań 1926
Joannes Chrysostomus, Ad populum Antiochenum hom., PG 49
Joannes Chrysostomos, De Sancta Pentecoste, PG 50, tłum. W. Kania, w: Św. Jan Chryzostom, Homilie i kazania wybrane, PSP 8, Warszawa 1971
Joannes Chrysostomus, In Acta Apostolorum hom., PG 60
Joannes Chrysostomus, In Joannem hom., PG 59
Joannes Chrysostomus, In principium Actorum hom., PG 51
Maximus Confessor, Capita theologica et oecumenica, PG 90, 1084-1173
Origenes, Commentarii in Epistulam ad Romanos, PG 14, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, PSP 57/2, Warszawa 1994
Origenes, Fragmenta in diversos Psalmos in catenis, PG 12
Origenes, In Epistulam Pauli ad Romanos, PG 14
Origenes, In Ieremiam hom., ed. E. Klostermann, GCS 6, Leipzig 1901, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie 1-20 o Księdze Jeremiasza, PSP 30, Warszawa 1983
Origenes, In Lucam hom., ed. M. Rauer, GCS 49, Berlin 1959, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, PSP 36, Warszawa 1986
Petrus Chrysologus, Sermo, ed. A. Olivar, CCL 24, Turnholti 1975
Procopius Gazaeus, Commentarii in Exodum, PG 87
Procopius Gazaeus, Commentarii in Numeros, PG 87
Ps-Clemens Romanus, Homiliae, ed. B. Rehm, GCS 42bis, Berlin 1969
Rienecker F. – Maier G., Leksykon biblijny, tłum. D. Irmińska, Warszawa 2001
Sedulius Caelius, Paschale carmen, tłum. H. Wójtowicz, w: Sedulius Caelius, Opera omnia. Dzieła wszystkie. Tekst łacińsko-polski, Lublin 1999
Tertullianus, Adversus Marcionem, ed. A. Kroymann, CSEL 47, Vindobonae 1906, tłum. S. Ryznar: Tertulian, Przeciw Marcjonowi, PSP 58, Warszawa 1994
Thoma de Aquino, Summa Theologiae, ed. Sancti Thomae Aquinatis Do¬ctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, t. 4: Pars Prima Summae theologiae a quaestione I ad quaestionem XLIX, Romae 1888

Published
2012-12-15


Nieścior, L. (2012). The joy of the disciples of Jesus (Luc 10: 20) in the patristic interpretation. Vox Patrum, 58, 239–260. https://doi.org/10.31743/vp.4076

Leon Nieścior 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>