Męczeństwo świętego Konona (Passio Sancti Cononis, BHG 361)

Bartłomiej Dźwigała

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Joanna Gutek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aleksandra Jastrzębska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jan Kozłowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Marta Ornarowicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Radosław Śliwa

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Passio Sancti Cononis, martyrdom

Allegro C., Atti dei Martiri, II, Roma 1974
Berardino A. di, Encyclopedia of the Early Church, transl. A. Walford, London 1990
Boeft J. – Bremmer J., Martyrologicae III. Some Observations on the Martyria of Polycarp and Pionius, VigCh 39 (1985)
Enciclopedia dei Santi. Bibliotheca Sanctorum, Roma 1995
Encyclopedia of Early Christianity, ed. E. Ferguson – M.P. McHugh – F.W. Norris, Cambridge 1992, s.v. Conon
Fer¬guson E., Encyclopedia of early Christianity, London 1990
Fros H. – F. Sowa, Księga imion i świętych, Kraków 1997, 512
Harnack A., Die Geschichte der altchristlichen Literatur, II/2, Leipzig 1904
Kirschenbaum E., Lexikon der christlichen Ikonographie, Freiburg 1994, s.v. Conon
Moss C.R., The Other Christ. Imitating Jesus in Ancient Christian Ideologies of Martyrdom, Oxford 2010, 183
Musurillo H., Introduction, w: The Acts of Christian Martyrs, Ox¬ford 1972, s. XXXII-XXXIII
Szymusiak M. – Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971
The Acts of Christian Martyrs, ed. H. Musurillo, Oxford 1972
Wipszycka E. – Starowieyski M., Męczennicy, OŻ 9, Kraków 1991

Published
2012-12-15


Dźwigała, B., Gutek, J., Jastrzębska, A., Kozłowski, J., Ornarowicz, M., & Śliwa, R. (2012). Męczeństwo świętego Konona (Passio Sancti Cononis, BHG 361). Vox Patrum, 58, 343–350. https://doi.org/10.31743/vp.4086

Bartłomiej Dźwigała 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Joanna Gutek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aleksandra Jastrzębska 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Jan Kozłowski 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Marta Ornarowicz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Radosław Śliwa 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.