The Christological controversy between Nestorius of Constantinople and Cyril of Alexandria

Eirini Artemi

University of Athens , Greece


Abstract

brak

Keywords:

Nestorius of Constantinople, Cyril of Alexandria, Christological controversy

Anastasius Sinaita, Viae dux (Hodegos), PG 89
Athanasius Alexandrinus, Contra Arianos, PG 26
Barry W., Arianism, in: The Catholic Encyclopedia, I, New York 1907
Benedictus XVI papa, Catechesis de S. Cyrillo Alexandrino (3 X 2007), in: Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2, Roma 2007
Bethune-Baker J.F., Nestorius and his Teaching, Cambridge 1908
Cyrillus Alexandrinus, Adversus Nestorium, PG 76
Cyrillus Alexandrinus, Apologia XII capitulorum contra Orientales, PG 76
Cyrillus Alexandrinus, Apologeticus pro XII capitibus contra Orientales, PG 76
Cyrillus Alexandrinus, Commentarii in Joannem, PG 74
Cyrillus Alexandrinus, Contra Julianum imperatorem, PG 76
Cyrillus Alexandrinus, Contra Nestorium, PG 76
Cyrillus Alexandrinus, De adoratione et cultu in spiritu et veritate, PG 68
Cyrillus Alexandrinus, De Incarnatione Unigeniti, PG 75
Cyrillus Alexandrinus, De recta fidei, PG 76
Cyrillus Alexandrinus, De sancta Trinitate dialogi, PG 75
Cyrillus Alexandrinus, Epistula, PG 77
Cyrillus Alexandrinus, Epistula I ad Nestorium, PG 77
Cyrillus Alexandrinus, Epistula II ad Nestorium, PG 77
Cyrillus Alexandrinus, Epistula ΙII ad Nestorium, PG 77
Cyrillus Alexandrinus, Epistula ad monachos Aegypti, PG 77
Cyrillus Alexandrinus, Quod unus sit Christus, PG 75
Cyrillus Alexandrinus, Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate, PG 75
Epistula Nestorii ad Caelestinum papam, PL 48, ed. F. Loofs: Nestoriana, Halle 1905
Feidas V., Ecclesiastical History, I, Athens 1992
Five tomes against Nestorius, A library of Fathers of the Holy Catholic Church, vol. 47, Oxford 1881
Florovsky G., The Byzantine Fathers of the fifth century, Paris 1978
Florovsky G., The collected works of Georges Florovsky, vol. 8: The Byzantine Fathers of the fifth century, trans. R. Miller, Vaduz 1987
Gregorius Nazianzenus, Epistula, PG 37
Gregorius Nazianzenus, In sancta lumina, PG 36
Kelly J.N.D., Early Christian doctrines, London 1968
McGuckin J.A., St. Cyril of Alexandria. The Christological controversy. Its history, theology and texts, New York 1994
Papadopoulos S., Patrologia, II, Athens 1990
Photius Constantinopolitanus, Bibliotheca, PG 103
Ps-Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, PG 3
Socrates Scholasticus, HE VII, PG 67, trans. H. de Valois – E. Walford, Whitefish 2007
Stefanides B., Ecclesiastical History, Athens 1959
Theodorou A., The Christological terminology and the teaching of Cyril of Alexandria and of Theodoret of Cyrus, Athens 1955
Theodorus Mopsuestanus, De incarnatione. Fragmenta, PG 66
Voulgaris Ch., Interpretation of the Epistle to the Hebrews, (in greek), Athens 1993
Download

Published
2012-06-15


Artemi, E. (2012). The Christological controversy between Nestorius of Constantinople and Cyril of Alexandria. Vox Patrum, 57, 35–51. https://doi.org/10.31743/vp.4113

Eirini Artemi 
University of AthensLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.