Św. Izydor z Sewilli, O rzekach


Abstrakt

Tłumaczenie tekstu Izydora z Sewilli, De fluminibus


Słowa kluczowe

Izydor z Sewilli; De fluminibus; O rzekach; tłumaczenie

Isidorius Hispalensis, De fluminisu, w: J.P. Migne, Parisiis 1878, Patrologia Latina 82, 489-494.
W.M. Lindsay, Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX, t. I-II, Oxonii 1911.
J.M. Albaigès, Enciclopedia de los topónimos españoles, Barcelona 1998;
R. Beekes, Etymological Dictionary of Greek, Leiden – Boston 2010;
U. Bijak, Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne, Kraków 2013;
A. Carnoy, Dictionnaire étymologique de la mythologie gréco-romaine, Louvain 1957;
Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani, red. G. Gasca Queirazza et alii, Torino 2005;
R. Faure Sabater, Diccionario de nombres geográficos y étnicos del mundo, Madrid 2004;
R. de Félice, Les noms de nos rivières. Leur origine. Leur signification, Paris 1906;
A. Ferrari, Dizionario del luoghi del mito. Geografia reale e immaginaria del mondo classico, Milano 2011;
J.L. García Alonso, La Península Ibérica en la Geografía de Claudio Ptolomeo, Vitoria 2003;
V. Georgiev, Die altgriechischen Flussnamen, Sofia 1958;
E. Kaczyńska, Glosy obcojęzyczne w dziele Pseudo-Plutarcha De fluviis, „Meander” 68 (2013) 56-71;
T. Kryńska, Świat roślin w XVII księdze Etymologii Izydora z Sewilli, Lublin 2007;
T. Krynicka, Izydor z Sewilli, Kraków 2007;
Lexikon der indogermanischen Verben, red. H. Rix, Wiesbaden 20012;
C. Marcato, Nomi di persona, nomi di luogo. Introduzione all’onomastica italiana, Bologna 2009;
G.B. Pellegrini, Toponomastica italiana. 10000 nomi di città, paesi, frazioni, regioni, contrade, fiumi, monti spiegati nella loro origine e storia, Milano 2008;
J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern – München 1959;
Pomponiusza Meli Chorografia czyli Opis kręgu ziemi, tłum. M. Golias, Piotrków Trybunalski 2011;
A. Renzo, Nomi d’Italia. Origine e significato dei nomi geografici e di tutti i comuni, Novara 2009;
R. Rosół, Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen, Frankfurt am Main 2013;
J. Rozwadowski, Studia nad nazwami wód słowiańskich, Kraków 1948;
P. Sobotka, Etymologizowanie i etymologia. Od semantyki ontologicznej do etymologii hermeneutycznej, Warszawa 2015;
J. Staszewski, Mały słownik. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych, Warszawa 19683;
J. Tischler, Kleinasiatische Hydronymie. Semantische und morphologische Analyse der griechischen Gewässernamen, Wiesbaden 1977;
A. Tronina – P. Walewski, Biblijne nazwy osobowe i topograficzne. Słownik etymologiczny, Częstochowa 2009;
M. de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the Other Italic Languages, Leiden – Boston 2008;
K.T. Witczak, The Latin Origin of the River Name Tiberis, „Latomus: Revue d’études latines” 73(1) (2014) 3-10.
Pobierz

Opublikowane : 2019-07-02


Kaczyńska, E. (2019). Św. Izydor z Sewilli, O rzekach. Vox Patrum, 71, 631-658. https://doi.org/10.31743/vp.4115

Elwira Kaczyńska  aradaina@gmail.com
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4545-1927
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.