Św. Jan Chryzostom, VII Homilia w cyklu Homilii do Listu do Filipian


Abstrakt

Niniejsza praca stanowi przekład VII homilii Jana Chryzostoma dotyczącej cyklu homilii do Listu do Filipian. Jest to pierwszy polski przekład wspomnianej homilii. Tekst poprzedzony został krótkim wstępem, w ramach którego omówione zostały kwestia czasu i miejsca powstania omawianej mowy, a także jej przedmiot. Wyróżnione zostały również główne zagadnienia podejmowane przez Złotoustego w obrębie homilii. Część wstępu stanowi opis struktury tekstu Chryzostoma, będący analizą elementów wskazujących na retoryczny kunszt autora. Przekład opatrzony został krótkim komentarzem w formie przypisów, dotyczących passusów, które mogą stanowić problem interpretacyjny.


Słowa kluczowe

Ojcowie Kościoła; Jan Chryzostom; homilia; tłumaczenie; List do Filipian; kenoza

P. Allen, B. Neil, W. Mayer, Preaching Poverty in Late Antiquity: Perceptions and Realities, Leipzig 2009;
P. Allen, W. Mayer, Chrysostom and the Preaching of Homilies in Series: A New Approach to the Twelve Homilies In epistulam ad Colossenses (CPG 4433), “Orientalia christiana periodica” 60, 1994, s. 274-275;
P. Allen P., W. Mayer, ‘Chrysostom and the Preaching of Homilies in Series: A Re-Examination of the Fifteen Homilies in Epistulam ad Philippenses (CPG 4432)’, Vigiliae Christianae 49/3, 1995, s. 270-289;
H. Amirav, ‘The rhetorical expression of exegesis: The case of John Chry¬sostom’, w: Giovanni Crisostomo: Oriente e Occidente tra IV e V secolo, Roma 2004;
Ch. Baur, John Chrysostom and His Time, Westminster 1959-1960;
Preacher and Audience: Studies in Early Christian and Byzantine Homiletics. A New History of the Sermon, red. C. B. Cunningham, P. Allen, Leiden 1998;
M. Illert, Johannes Chrysostomus und das antiochenisch-syrische Mönch¬tum: Studien zu Theologie, Rhetorik und Kirchenpolitik im antiochenischen Schrifttum des Johannes Chrysostomus, Zürich 2000;
A. Jankowski OSB, Hymny o pokorze Chrystusa, Appendix w: Listy więzienne Świętego Pawła, wstęp, przekład, komentarz, Poznań 1962;
J. N. D. Kelly, Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, biskup, kaznodzieja, Bydgoszcz 2001;
J. N. D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988;
H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz 2002;
W. Mayer, P. Allen, John Chrysostom. The Early Church Fathers, London 2000;
W. Mayer, The Homilies of St John Chrysostom — Provenance, Reshaping the Foundations, Rome 2005;
M. M. Mitchell, The Heavenly Trumpet: John Chrysostom and the Art of Pauline Interpretation, Louisville 2002.
Pobierz

Opublikowane : 2019-07-02


Latawiec, Z. (2019). Św. Jan Chryzostom, VII Homilia w cyklu Homilii do Listu do Filipian. Vox Patrum, 71, 611-630. https://doi.org/10.31743/vp.4116

Zofia Latawiec  zo.latawiec@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6643-8062
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora