The relationship between Hellenism and Christianity in St. Basil’s "Speech to the young..."

Theoni Boura

University of Athens


Abstract

brak

Keywords:

st. Basil, Hellenism

Basilius Magnus, Sermo de legendis gentilium libris, PG 31
Gregorius Nyssenus, De anima et resurrectione, PG 46
Gregorius Nyssenus, In Canticum canticorum hom. Prooemium ad Olympiadem, PG 44
Gribomont J., Le monachisme au IVe s. en Asie Mineure: de Gangres au Messalianisme, StPatr 2 (1957)
Joannes Chrysostomus, In Epistula ad Romanos hom., PG 60
Μπόνη Κ.Γ., Βασίλειος Καισαρείας ὁ Μέγας. Βίος καὶ ἔργα συγγράματα καὶ διδασκαλία, Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων καί Εκκλησιαστικών Συγγραφέων 51, Ἀθῆναι 1975
Παπαδόπουλος Σ.Γ., Πατρολογία, vol. 2, Ἀθῆναι 1999
Download

Published
2012-06-15


Boura, T. (2012). The relationship between Hellenism and Christianity in St. Basil’s "Speech to the young.". Vox Patrum, 57, 53–57. https://doi.org/10.31743/vp.4117

Theoni Boura 
University of AthensLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.