Extermination of Hellenistic philosophers in the Roman Empire – the image of the thinkers in the ecclesiastical histories of Socrates and Sozomen

Sławomir Bralewski

Uniwersytet Łódzki


Abstract

Socrates of Constantinople, the author of the Ecclesiastical History, distin­guishes between two types of philosophy: one practised by the use of words and the second reflected in deeds. The reason why the latter was considered by Socrates to be the true philosophy was the fact that it was the way to find God. That, at the same time, was the most important exercise for philosophers. According to histo­rians even an ordinary uneducated man, could also practise philosophy. However, Socrates believed that having Hellenic education with philosophical studies, was extremely useful for stopping the paganism, in particular. What is more, it enabled speech enhancement and development of the ability to think logically. He pointed out that a lot of sages were near the discovery of God. But he was aware of the existence of false philosophers with the emperor Julian the Apostate, who, un­like true philosophers, was still subject to the passions. By impersonating of the true philosophers they were cheaters and easily changed their views, in addition professed pagan cults. Sozomen also distinguished two types of philosophy: the Hellenic philosophy and the philosophy of church. Unlike Socrates, Sozomen did not attribute any value to the classical philosophy. He did not divide the philoso­phers into true and false. It seems that the work of Sozomen contains a crucial message. As the period of pagans quickly passed so did their wisdom and those who loved them. Thus, information about the extermination of Hellenistic phi­losophers was included in his Ecclesiastical History. They were replaced with Christian philosophers gathered in the monastic movement developing vigorously.

Keywords:

Socrates, Sozomen, Hellenistic philosophers

Barnes T.D., Athanasius and Constantius, Cambridge 1993
Chesnut G.F., The first Christian Histories. Eusebius, Socrates, Sozomen, Theodoret and Evagrius, ThH 46, Paris 1977
Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1996
Daley B.E., Greogory of Nazianzus, New York 2006
Dzielska M., Hypatia z Aleksandrii, Kraków 2010
Gruszka P., Grzegorz z Nazjanzos wobec palących problemów swojej epoki, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas” 8 (1979) nr 449, 275-297
Janiszewski P., Żywioły w służbie propagandy, czyli po czyjej stronie stoi Bóg. Studium klęsk i rzadkich fenomenów przyrodniczych u historyków Kościoła w IV i V wieku, w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, red. T. Derda – E. Wipszycka, t. 3, Kraków 2000
Klemens Aleksandryjski, Stromata, ed. C. Mondésert – M. Caster – P.Th. Camelot, SCh 30, Lyon 1951
Layton R.A., Didymus the Blind and his circle in Late-Antique Alexandria, Urbana – Chicago 2004
Naumowicz J., Wstep, w: Św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, t. 1, ŹM 5, Kraków 1994
Nautin C.P., Origène. Sa vie et son oeuvre, Paris 1977
Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2000
Rousseau Ph., Basil of Caesarea, Berkeley 1994
Sabbah G., Introduction, w: Sozomène, Histoire Ecclésiastique, éd. J. Bidez – G.C. Hansen, SCh 306, Paris 1983
Socrates, HE III
Sozomenus, HE, hrsg. J. Bidez – G.Ch. Hansen, GCS 50, Berlin 1960, tłum. S. Kazikowski: Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, Warszawa 1989
Stachura M., Heretycy, schizmatycy i manichejczycy wobec Cesarstwa Rzymskiego (lata 324-428, wschodnia część Imperium), Kraków 2000
Szymusiak J.M., Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku, Poznań 1965
Urbainczyk T., Observations on the differences between the Church Histories of Socrates and Sozomen, „Historia” 46 (1997)
Vanderspoel J., Themistius and the Imperial Court: oratory, civic duty and paideia from Constantius to Theodosius, Ann Arbor 1995
Wallraff M., Socrates Scholasticus on the history of Novatianism, StPatr 29 (1997)
Young F., From Nicaea to Chalcedon, London 1983

Published
2012-06-15


Bralewski, S. (2012). Extermination of Hellenistic philosophers in the Roman Empire – the image of the thinkers in the ecclesiastical histories of Socrates and Sozomen. Vox Patrum, 57, 59–76. https://doi.org/10.31743/vp.4118

Sławomir Bralewski 
Uniwersytet ŁódzkiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>