The meaning of life in the assessment of the Apostolic Fathers

Bogdan Czyżewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstract

The issue connected with sense of life appears in the works of the Apostolic Fathers not only as a main subject, but also not occasionally. They used the motif of two roads to show the sense of behavior on the earth, according to the God’s commandments and his will. They do not condemn the earthly world but deeds, which lead people to death. Even in the face of his close martyrdom, they saw a clear aim: life on the earth is important, because it leads to God. The Apostolic Fathers tell also the truth connected with eternal life and hope to be used from the dead, which will take place after death. The sense of our life is – it leads a man to the resurrection.

Keywords:

Apostolic Fathers, motif of two roads

Clemens Romanus, Epistula ad Corinthios, SCh 167, tłum. A. Świderkówna, PSP 45
Człowiek w perspektywie doczesności i wieczności. Antropocentryzm Ojców Kościoła, red. B. Częsz, Poznań 2006
Didache, SCh 248, tłum. A. Świderkówna, PSP 45, Warszawa 1990
Epistula Barnabae, SCh 172, tłum. A. Świderkówna, PSP 45
Fitzmyer J., 101 pytań o Qumran, tłum. T. Fizia, Kraków 1997
Hermas, Pastor Mand., SCh 53bis, tłum. A. Świderkówna, PSP 45
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Ephesios, SCh 10, PSP 45
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Magnesios, SCh 10, tłum. A. Świderkówna, PSP 45
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Trallianos, SCh 10, tłum. A. Świderkówna, PSP 45
Irenaeus, Adversus haereses
Jański B., Dziennik 1830-1839, Rzym 2001
Kapera Z.J., Aktualny stan badań nad rękopisami z Qumran, „Euhemer” 2/4 (1989) 33-57
Muchowski P.R., Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran-Wadi Murabba’at- Masada-Nahal Chewer, Biblioteka Zwojów 5, Kraków 2000
Myszor W., Kierunki rozwoju chrześcijaństwa w okresie poapostolskim (wstęp), w: Ojcowie Apostolscy, tłum. A. Świderkówna, PSP 45, Warszawa 1990
Polycarpus, Epistula ad Philphenses, SCh 10, tłum. A. Świderkówna, PSP 45
Tronina A., Formalne cytaty biblijne w „Regule Zrzeszenia” z Qumran (1QS), RT 48 (2001) z. 1, 53-61
Tyloch W., Rękopisy znad Morza Martwego po dwudziestu latach, „Euhemer” 12 (1968) nr 2(68), 21-38

Published
2012-06-15


Czyżewski, B. (2012). The meaning of life in the assessment of the Apostolic Fathers. Vox Patrum, 57, 93–101. https://doi.org/10.31743/vp.4120

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>