The baptism in the "Tractatus paschales" of St. Gaudentius of Brescia

Bazyli Degórski

Pontificia Università San Tommaso d’Aquino


Abstract

In the fullness of times, Christ is present at the Wedding Feast in Cana, a town called possessio gentium territory of the Gentiles. Besides the Bridegroom are Moses, pre-figured by the man in charge of the feast; Mary, who symbolizes in herself the Patriarchs, the Prophets and all the just ones of the Old Testament; the Apostles – to whom it will be commanded to preach the word and to minister Baptism. In such a context Christ renders the Church, gathered from the multi­tude, His Spouse, and He grants her, through the intercession of Mary, the gift of the new wine: the Holy Spirit. In Christ the Bridegroom are fulfilled all the expec­tations of the old just ones, pre-figured in Mary, and Mary intercedes so that the Bridegroom grants thirsty people [symbolized by Cana, town of the Gentiles], the gift of the bridal union: the Holy Spirit. The command given to the servants to fill the jars with water symbolizes the Apostolic vocation of Baptism and teaching. When stripping the thought of Saint Gaudentius of forced exegesis, there remains his interpretation of the Bridegroom as the fulfillment of the Old Covenant and the beginning of a new era of bridal union: the work of the Holy Spirit, the dies lucis. The Christian life, renewed by the Baptismal waters, implies the maintenance of the purity of the bridal wine, the given innocence, by keeping afar from idolatry and not to be dispersed by God. In a word, it all has to do – in the thought of Saint Gaudentius – with life in faith, hope and charity and faithfulness to the charis­mas received. His rich and consistent teaching renders him an integral part of the Patristic exegetical tradition, from which he himself draws important interpreta­tive elements, but to which he contributes as well with original hints enriching the hermeneutics of the narrative of Cana while revealing at the same time its pneumatological, sacramental and ecclesiological – as well as mariological and moral cohesion. In Baptism, the Christian is immerged in the paschal mystery of Christ to res­urrect with Him becoming a new creation, through the passing from death to life. In fact, the Christian initiation, in the times of the Bishop of Brescia, took place at Easter, thus explaining all chronological circumstances. Furthermore, Baptism, furthermore, was founding the description of the passage of the Hebrews through the Red Sea (see Ex 12, 7-13), thus finding its typology in such a narrative.

Keywords:

Gaudentius of Brescia, baptism

Ambrosius Mediolanensis, De mysteriis, CSEL 73
Ambrosius Mediolanensis, Hexaemeron, CSEL 32/1
Battesimo e battisteri, ed. R. Iorio, Biblioteca Patristica 22, Firenze 1993
Bedard W.M., The symbolism of the baptismal font in early Christian thought, Washington 1951
Beraudy R., L’iniziazione cristiana, w: A.G. Martimort, La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia, Roma 1966
Czerwik S., Homilia paschalis apud Patres usque ad saeculum quintum. Investigatio liturgico-pastoralis, Romae 1961
Daniélou J., Bibbia e liturgia, Milano 1958
Degórski B., L’interpretazione pneumatologica delle nozze di Cana secondo san Gauden¬zio di Brescia, StPatr 43 (2006) 353-358
Gaudentius Brixiensis, Tractatus paschalis, ed. A. Glück, CSEL 68, Wien 1936
Gaudenzio di Brescia, I Sermoni. Introduzione, traduzione e note, Roma 1996
Gregorius Nazianzenus, Oratio, PG 36
Ioannes Chrysostomus, In Apostolicum dictum: „Nolo vos ignorare” (1Cor 10, 1) 3-4, PG 51
Longosz S., Znak krzyża świętego w życiu starożytnych chrześcijan, TST 8 (1981) 221-232
Monaci Castagno A., „Un nuovo cielo ed una nuova terra”. L’esegesi di Is 65, 17 e 66, 22 nei Padri, „Augustinianum” 22 (1982) 337-348
Norel¬li E., Il duplice rinnovamento del mondo in S. Ireneo, „Augustinianum” 18 (1978) 89-106
Schelkle K.H., Taufe und Tod. Zur Auslegung von Röm 6, 1-11, w: Vom christlichen Mysterium. Gesammelte Aufsätze zum Gedächtnis von O. Casel, Düsseldorf 1951, 9-21
Truzzi C., Zeno, Gaudenzio e Cromazio. Testi e contenuti della predicazione cristiana per le Chiese di Verona, Brescia e Aquileia (360-410 ca.), Brescia 1985

Published
2012-06-15


Degórski, B. (2012). The baptism in the "Tractatus paschales" of St. Gaudentius of Brescia. Vox Patrum, 57, 103–113. https://doi.org/10.31743/vp.4121

Bazyli Degórski 
Pontificia Università San Tommaso d’AquinoLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>