The critical editions, the time of creation and the authors of the ancient "Vitae" of St. Theodore of Studios. His curriculum vitae according to "Vita A"

Henryk Dybski

Lublin , Poland

Abstract

The article states that the four ancient Greek lives (A, B, C, D) contain exten­sive information about the life and activity of St. Theodore of Studios (759-826). The oldest one is Vita S. Theodori Studitae B which was published in 1853 by A. Mai. The document was written in c. 868 and its author was probably a monk Michael or another ascetic who lived in the Studios Monastery in Constantinople; Vita A, which is an extended version of Vita B, was published in 1696. His author was Theodore Daphnopates, who lived in the first half of the 10th century. Vita C (Vita S. Theodori Studitae in codice Mosquensi musei Rumianzoviani No 520) was published in 1915, but it dates back to the 12th century and it is similar in its content to Vita S. Theodori Studitae A and B. Vita D (Codex Monacensis No 467) was not yet published.

Keywords:

Theodore of Studios, critical editions

Bazyli Wielki, Regulae brevius tractatae, PG 31, tłum. tenże: Reguły krótsze, ŹM 6, Kraków 1995
Bazyli Wielki, Regulae fusius tractatae, PG 31, tłum. J. Naumowicz: Reguły dłuższe, ŹM 6, Kraków 1995
Cholij R., Life and times of Theodore the Stoudite. Introduction, w: tenże, Theodore the Stoudite. The ordering of holiness, Oxford 2009
Congourdeau M.H. – Martin-Hisard B., Instytucje Kościoła bizantyńskiego, w: Świat Bizancjum, red. J.C. Cheynet, t. 2: Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204, tłum. A. Graboń, Kraków 2011
Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Berlin – New York 1992
Dziourach B., Życie duchowe mnicha na podstawie pism św. Teodora Studyty (759-826), Warszawa – Lwów 2001
Evert-Kappesowa H., Historie konstantynopolitańskie, Łódź 1988
Fatouros G., Theodoros Studites’ Leben und Werk
Gregory T.E., Historia Bizancjum, tłum. J. Hunia, Kraków 2008
Kanior M., Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1, Kraków 1993
Laudatio funebris in matrem suam, PG 99
Leroy J., Théodore et l’histoire. Vie de Théodore Stoudite, w: tenże, Théodore Stoudite. Les grandes catéchèses, (Livre I), s. 17-24; Żywoty świętych, cz. 1 (Listopad), red. K. Leśniewski, Lublin 1998
Leroy J., Théodore Stoudite. Les grandes catéchèses (Livre I); Les épigrammes (I-XXIX). Présenta¬tion, traduction et notes par Florence de Montleau, SO 79, Abbaye de Bellefontaine 2002
Mai A., Nova Patrum Bibliotheca, t. 6, Romae 1853
Matantseva T., Un fragment d’une nouvelle vie de Saint Théodore Stoudite, ByF 23 (1996) 151-163
Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, tłum. H. Evert-Kappesowa, Warszawa 2008
Palusińska A., Filozofia ikony u Teodora Studyty i Nicefora, Lublin 2007
Sancti Patris nostri Confessoris Theodori Studitis praepositi parva catechesis, ed. E. Auvray, Parisiis 1891
Sancti Theodori Studitae sermones parvae catcheseos, ed. J. Cozza-Luzi, w: A. Mai, NPB, t. 9/1, Roma 1888
Schön¬borna Ch., Ikona Chrystusa, tłum. W. Szymona, Poznań 2001
Teodor Studyta, Antirrheretici tres adversus iconomachos, PG 99
Teodor Studyta, Epistula ad Platonem de cultu sacrarum imaginum, PG 99
Thomas C., Theodor von Studion und sein Zeitalter, Osnabrück 1892
Uspenski L., Teologia ikony, tłum. M. Żurowska, Poznań 1993
Vita et conversatio S. Theodori Studitae B, PG 99
Vita et conversatio Sancti patris nostri et confessoris Theodori abbatis monasterii studii a Michaele monacho conscripta
Vita S. Theodori Studitae in codice Mosquensi musei Rumianzoviani No. 520, ed. В. Латышевъ, „Византійскій Временникъ” 21 (1914) nr 3-4, 258-304
Wielkie Katechezy: Sancti Theodori Studitae sermones magnae catcheseos, ed. J. Cozza-Luzi, w: A. Mai, NPB, t. 9/2, Roma 1888 i t. 10/1, Roma 1905
Алексійчук В., Настоятель, як духовний отець. Дослідження у світлі творів і нав¬чання преп. Теодора Студита (759-826), Львів 2009
Владимир митр. Ташкентский и Среднеазиатский, Предисловие к первому тому творений преподобного Феодора Студита, w: ПСТСО, t. 5: Преподобный Феодор Студит, cz. 1: Нравственно-аскетические творения, Москва 2010
Гроссу М., Преподобный Феодор Студит, его время, жизнь и творения, w: Пол¬ное собрание творений святых Oтцов Церкви и церковных писателей, red. Владимир митр. Ташкентский и Среднеазиатский (= ПСТСО), t. 6: Преподобный Феодор Студит, cz. 2: Нрав¬ственно-аскетические творения. Догматико-полемические творения. Слова. Литурнгико- канонические творения, Москва 2011
Жизнь и подвиги преподбного Отца нашего и исповедника Феодора, игумена Сту-дийского, описанные монахом Михаилом (Житие 1-Vita A), w: ПСТСО, t. 5: Преподобный Феодор Студит, cz. 1: Нравственно-аскетические творения, Москва 2010
Латышевъ B., Житіе преп. Феодора Студита въ мюнхенской рукописи № 467, „Византійскій Временникъ” 21 (1914)
Соколов И.И., Преподобный Феодор Студит, его церковно-общественная и богословско-литературная деятельность, w: Лекции по истории греко-восточной Церкви, red. И.И. Соколов, Санкт-Петербург 2005, 209- 321

Published
2012-06-15


Dybski, H. (2012). The critical editions, the time of creation and the authors of the ancient "Vitae" of St. Theodore of Studios. His curriculum vitae according to "Vita A". Vox Patrum, 57, 137–154. https://doi.org/10.31743/vp.4123

Henryk Dybski 
LublinLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.