Saint Augustine’s old age survival in the light of his letters

Augustyn Eckmann

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstract

Saint Augustine distinguished six periods of human life: infancy (infantia), childhood (pueritia), adolescence (adolescentia), young adulthood (iuventus), middle age (gravitas) and old age (senectus). Each of those periods has a per­spective. Only in old age there is lack of it. Augustine makes the examination of conscience. Sentimental mood appears in the mail from the Saint Jerome, who poses himself as an old man in the opposition to Augustine as a young man, mak­ing allusions to ancient literature and his age. Exchange of letters between the Fathers of the Church records Augustine’s respect toward an old man, the monk. The entire reality is in continuous motion, as you can see in a simple anthropologi­cal observation of different periods of human development: childhood (pueritia), adolescence (adolescentia), young adulthood (iuventus), old age (senectus). The latter closes the death. Old age is a common weakness (communis infirmitas) of mankind. Augustine complained frequently on the impending old age, which ac­cording to ancients starts with 60 year old.

Keywords:

Augustine, letters

Augustinus, Confessiones, NBA 1, 96, tłum. Z. Kubiak: Święty Augustyn, Wyznania, Warszawa 1987
Augustinus, Contra Faustum
Augustinus, Contra secundam Iuliani responsionem imperfectum opus
Augustinus, De civitate Dei
Augustinus, De diversis quaestionibus
Augustinus, De libero arbitrio, NBA 3/2, tłum. A. Trombala: O wolnej woli, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Kraków 2001
Augustinus, Enarrationes in Ps.
Augustinus, Epistola
Augustinus, Sermo
Cacciari A., Agostino e la vecchiaia, w: Senectus nell’antichità, ed. U. Mattioli, vol. 3: Senectus. La vecchiaia nell’antichità ebraica e cristiana, Bologna 2007
Cicero, De finibus bonorum et malorum, tłum. W. Kornatowski: Marcus Tullius Cicero, Pisma filozoficzne, III, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa 1961
Cicero, De inventione
Cicero, De senectute
Cyprianus, Ad Demetrianum
Eckmann A., Dialog świętego Augustyna ze światem pogańskim w świetle jego korespondencji, Lublin 1987
Eckmann A., Kultura klasyczna u św. Augustyna, VoxP 6 (1986) z. 10
Eckmann A., Św. Augustyn – wirtuoz języka i stylu (List 150), VoxP 11-12 (1991-1992) z. 20-23
Hieronymus, Epistola
Horatius, Ep.
Livius, Ab urbe condita, tłum. M. Brożek: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia Miasta, Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej 20, Wrocław 1974
Plinius Secundus, Naturalis Historia
Possidius, Vita Sancti Augustini, PL 32, tłum. P. Nehring: Possydiusz z Kalamy, Żywot św. Augustyna, ŹM 26, Kraków 2002
Silius Italicus, Punica
Św. Augustyn, Łaska Wiara Przeznaczenie. Przełożył i opracował W. Eborowicz, POK 27, Poznań – Warszawa – Lublin, 1971
Vergilius, Aeneis
Vergilius, Bucolica

Published
2012-06-15


Eckmann, A. (2012). Saint Augustine’s old age survival in the light of his letters. Vox Patrum, 57, 155–166. https://doi.org/10.31743/vp.4124

Augustyn Eckmann 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>