The meaning of the wonders in the "Historia monachorum"

Arkadiusz Jasiewicz

Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu


Abstract

The Historia Monachorum contains material which is instructive for social life in fourth century Egypt, for monasticism in its exterior aspects in Egypt, and for the spiritual and moral approach of visitors to Egypt in recording the account of the lives of the monks. One of the elements in the whole literature of early monasticism which is perhaps especially unfamiliar to the modern reader is the account it gives of miracles There are in the Historia Monachorum the miracles of clairvoyance; the miracles of healing; miraculous dreams and visions; and ‘nature’ miracles. These events are not seen primarily as mirabilia, as things to be wondered at for their strangeness, as being contrary to the course of nature. There are signs, and signs of the power of God. There are, moreover, signs that God is working as strongly now as he did among the prophets and apostles. They illustrate the virtus of the monks, and place them directly in the line of the biblical revelation of the power of God.

Keywords:

Historia monachorum, wonder, Egypt

Chitty D.J., A pustynia stała się miastem, tłum. T. Lubowiecka, ŹM 45, Kraków – Tyniec 2008
Harmless W., Chrześcijanie pustyni. Wprowadzenie do literatury wczesnego monastycy¬zmu, tłum. M. Höffner, Kraków 2009
Historia monachorum in Aegypto (versio graeca), ed. A.J. Festugière, Bruxelles 1971
Historia monachorum in Aegypto (versio latina), PL 21
Ward B., Introduction, w: The Lives of the Desert Fathers. The Historia Monachorum in Aegypto, transl. N. Russell, London 1980
Wipszycka E. – Wiśniewski R., Wstęp, w: Historia mnichów w Egipcie, tłum. E. Dąbrow¬ska, ŹM 42, Kraków – Tyniec 2007

Published
2012-06-15


Jasiewicz, A. (2012). The meaning of the wonders in the "Historia monachorum". Vox Patrum, 57, 217–224. https://doi.org/10.31743/vp.4128

Arkadiusz Jasiewicz 
Wyższe Seminarium Duchowne w PrzemyśluLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)