How to talk about Christ so that the community could grow? John Chrysostom’s exegesis of Acts 2, 37-47 in the Homily 7 on the Acts of the Apostles

Sylwia Kaczmarek

Wspólnota Loyola


Abstract

Chrysostom`s Homilies on the Acts of the Apostles bring a vision for the Church that induced some scholars to think of his communist ideology. Other un­derline his pure stoic principles. Is it really so? The analysis of Homily 7, in which Saint John Chrysostom speaks about the Christian community in Jerusalem, shows that there is something more than the only economy that leads people to become brothers. There is something more than the only perfection of virtues that one should desire. There is also something more than the only demagogic influence of preacher that create the Christian community from the sinners who have crucified Christ. People have their role to play, but there is also someone else who makes the community grow.

Keywords:

John Chrysostom, Acts 2, 37-47, Christ

A Patristic Greek Lexicon, ed. G.W.H. Lampe, Oxford 1961
Bori P.C., Chiesa primitiva. L’im¬magine della comunità dele origini – Atti 2, 42-47; 4, 32-37 – nella storia della chiesa antica, Brescia 1974
Bovon Fr., The reception of the Book of Acts in late antiquity, w: Contemporary studies on Acts, ed. Th.E. Philips, Macon 2009
Brändle R., Johannes Chrysostomus I, RACH XVIII 464
Brottier L., L’appel des „demi-chrétiens” à la „vie angélique”: Jean Chrysostome prédicateur entre idéal monastique et réalité mondaine, Paris 2005
Carter R., The Antiochene Biblical Canon 400 A.D., OCP 72 (2006)
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów
Gignac F.T., The new critical edition of Chrysostom’s Homilies on Acts: a progress report, w: Texte und Textkritik. Eine Aufsatz¬sammlung, ed. J. Dummer – J. Irmscher – F. Paschke – K. Treu, TU 133, Berlin 1987
Joannes Chrysostomus, In Acta Apostolorum homiliae 1-55, PG 60
Joannes Chrysostomus, In principium Actorum hom. 1-4, PG 51
Kaczmarek S., Egzegeza biblijna w Homi¬liach na Księgę Rodzaju (Rdz 1-3) św. Jana Chryzostoma, w: Jan Chryzostom, Homilie na Księgę Rodzaju. Seria pierwsza (Rdz 1-3), tłum. S. Kaczmarek, ŹMT 45, Kraków 2008
Kaczmarek S., Miłość przebaczająca i jednocząca w świetle „Homilii na Ewangelię wg św. Mateusza” św. Jana Chryzostoma, VV 18 (2010)
Kelly J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom, tłum. K. Krakowczyk, Bydgoszcz 2001
Koch A., Johannes Chry¬sostomus und seine Kentnisse der antiken Agonistik im Spiegel der seinen Schriften verwendeten Bilder und Vergleiche, Hildesheim 2007
La version arménienne ancienne des homélies sur les „Actes des Apôtres” de Jean Chrysostome homélies I, II, VII, VIII, tłum. R. Varteni Chétanian, CSCO 607, Lovanii 2005
Malingrey A.M., „Philosophia”. Étude d’un groupe de mots dans la littérature grecque, des Présocratiques au IVe siècle après J.C., Paris 1961
Meyer L., Saint Jean Chrysostome, maitre de perfection chrétienne, Paris 1933
Mitchel M., The heavenly trumpet. John Chrysostom and the art of Pauline interpretation, Tübingen 2000
Müller-Abels S., Zurück zu den Anfängen? Die Apostelgeschichtshomilien des Johannes Chrysostomus, w: Giovanni Crisostomo: Oriente e Occidente tra IV e V secolo (XXXI¬II Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Roma, 6-8 maggio 2004), SEA 93, Roma 2005
Novum Testamentum. Graece et latine, ed. E. Nestle – K. Aland, Stutt¬gart 1987
Origenes, Commentarius in Matthaeum
Quasten J., Patrologia, II, tłum. M. Beghin, Casale Monferrato 1983
Reale G., Historia filozofii starożytnej, V, tłum. E.I. Zieliński, KUL, Lublin 2002
Saint Chrysostom, Homilies on the Acts of the Apostles and the Epistle to the Romans, „Nicene and Post-Nicene Fathers”, vol. XI, ed. Ph. Schaff, Oxford 1889
Schatkin M.A., John Chrysostom as a apologist, Thessaloniki 1987
Simonetti M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej, tłum. T. Skibiński, WAM, Kraków 2000
Smothers E.R., Toward a critical text of the Home¬lies on Acts of St. John Chrysostom, StPatr 1 (1957)
Uleyn A., La doctrine morale de S. Jean Chrysostome dans le commentaire sur S. Mat¬thieu et ses affinités avec la diatribe, „Revue de l’Université d’Ottawa” 27 (1957)
Wylie A.B., The exegesis of history in John Chrysostom’s Homilies on Acts, w: Biblical hermeneutics in historical perspective. Studies in honor of Karlfried Froehlich on his sixtieth birthday, red. M.S. Burrows – P. Rorem, Michigan 1991

Published
2012-06-15


Kaczmarek, S. (2012). How to talk about Christ so that the community could grow? John Chrysostom’s exegesis of Acts 2, 37-47 in the Homily 7 on the Acts of the Apostles. Vox Patrum, 57, 225–245. https://doi.org/10.31743/vp.4129

Sylwia Kaczmarek 
Wspólnota LoyolaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.