Ethical-anthropological aspects of the abortion in the light of the classical literature of Greece and Rome

Tadeusz Kołosowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstract

In ancient Greece and Rome, though it considered that children constituted God’s blessing and the wealth of the man, and the sterility is fatality and the divine punishment, on the other hand one committed kills of children in the mother’s womb, and even killings from favour of eugenic children already born. Such position took up Plato and Aristotle, despite the view about the ani­mation of the foetus already in the mother’s womb. Stoics who thought that the foetus was only a part of the mother, they did not see the problem, to make the abortion in every moment the maternity period. The abortion was so executed, however to this practice accompanied also and the social condemnation which saw in the abortion the crime worthy of the divine punishment and human, and expression of this are works of Aeschylus, Cicero, Ovid and Juvenal.

Keywords:

abortion, Greece, Rome

Aeschylus, Eumenides, tłum. S. Srebrny: Ajschylos, Tragedie, Warszawa 1954
Aristoteles, Analytica posteriora
Aristoteles, De anima
Aristoteles, De generatione animalium, tłum. P. Siwek: Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, Biblioteka Klasyków Filozofii 130, Warszawa 1979
Aristoteles, Politica, tłum. L. Piotrowicz: Arystoteles, Polityka, War¬szawa 1964
Cicero, Oratio pro Cluento Avito
Dölger F., Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Be-wertung der heidnischen und christlichen Antike, ACh 4 (1933)
Euripides, Andromacha
Iuvenalis, Satura
Longosz S., Ojcowie Kościoła a przerywanie ciąży, cz. 1: W okresie przedchrześcijań¬skim, VoxP 5 (1985) z. 8-9, 231-273
Muszala A., Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej, Kraków 2009
Nardi E., Procurato aborto nel mondo greco romano, Milano 1971
Ovidius, Amores
Ovidius, Nux
Plato, Leges, tłum. M. Maykowska: Platon, Prawa, Warszawa 1960
Plato, Respublica, tłum. W. Witwicki: Platon, Państwo – Prawa, Kęty 1999
Plato, Symposium
Plato, Theaetetus
Plautus, Truculentus, tłum. G. Przychocki: T.M. Plautus, Komedie, III, Kraków 1937
Plinius Caecilius Secundus, Epistulae, tłum. Z. Ziółecki, Pliniusza Cecyliusza Listy, I, Wrocław 1837
Ps-Plutarchus, Placita philosophorum, ed. J. Mau, Plutarchi moralia, Leipzig 1971
Seneca, De consolatione ad Helviam matrem, tłum. L. Joachimowicz: L.A. Seneka, Pisma filozoficzne, I, Warszawa 1965
Suetonius Tranquillus, Vitae Caesarum. Domitianus, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska; Swetoniusz Trankwillus, Żywoty Cezarów, Warszawa 1965
Tacitus, Annales, tłum. S. Hammer: Tacyt, Dzieła
Tertullianus, De anima

Published
2012-06-15


Kołosowski, T. (2012). Ethical-anthropological aspects of the abortion in the light of the classical literature of Greece and Rome. Vox Patrum, 57, 337–349. https://doi.org/10.31743/vp.4135

Tadeusz Kołosowski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>