Homer and the Eucharist

Jan M. Kozłowski

Uniwersytet Warszawski


Abstract

An excerpt from the fifth book of the Iliad, in which Homer explains why gods are immortal, sheds light upon the famous passage in Ignatius of Antioch’s Letter to the Ephesians that defines the Eucharistic bread as ‘the medicine of im­mortality’. By implying that consumption of bread and wine is the cause of human mortality, Homer enables us to notice the revolutionary character of Eucharistic meal as presented by Ignatius: in the Eucharist the Christian dynamic of approa­ching eternal life not through ecstatic denial of human nature, but rather through its affirmation, finds its fullest expression.

Keywords:

Homer, Eucharist

Anthologia Palatina, por. tłum. Z. Kubiak: Antologia Palatyńska, Warszawa 1978
Augustinus, Confessiones, CCL 27, 4, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 1999
Certamen Homeri et Hesiodi, tłum. W. Appel, w: Homeriká, czyli żywoty Homera i poema¬ty przypisywane poecie, tłum. komentarz i przypisy W. Appel, Warszawa 2007
Cicero, Tusculanae disputationes
Clemens Alexandrinus, Protrepticus, GCS 12, 79, tłum. J. Sołowianiuk, PSP 44, Warszawa 1988
Epistola ad Ephesios
Griffin J., Homer on life and death, Oxford 1980
Homer, Iliada, wstępem i przypisami opatrzył J. Łanowski, Biblioteka Antyczna, Warszawa 2005
Hymni Homerici. In Demetrem, ed. T.W. Allen, Oxford 1936, tłum. W. Appel, w: Hymny homeryckie, Toruń 2001
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Ephesios
Jaeger W., Paideia, tłum. M. Plezia – H. Bednarek, Warszawa 2001
Kozłowski J.M., Homer i Eucharystia, TP 64 (2010) nr 23
Kozłowski J.M., Ο Όμηρος και η Θεία Ευχαριστία, „Νέα Εστία” 2010, nr 1837, 563-567
Lucianus, Vitarum auctio, tłum. K. Bogucki: Lukian, Dialogi, II, Wrocław – Warszawa 1962
Plato, Respublica, tłum. W. Witwicki: Platon, Państwo, Prawa, Kęty 1999
Plutarchus, Consolatio ad Apollonium
Schermann Th., Zur Erklärung der Stelle Epist. ad Eph. 20, 2 des Ignatius von Antiochia, ThQ 92 (1910) 6-19
Sophocles, Oedipus Coloneus
Theognis, Elegiae

Published
2012-06-15


Kozłowski, J. M. (2012). Homer and the Eucharist. Vox Patrum, 57, 351–357. https://doi.org/10.31743/vp.4136

Jan M. Kozłowski 
Uniwersytet WarszawskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)