The travels of monks and clergymen in the light of saint Jerome

Monika Ożóg

Uniwersytet Opolski


Abstract

Saint Jerome, the author of the Latin translation of the Holy Bible and Eusebius’s Onomasticon, contributed to a large extent to the popularisation and development of the tourist-pilgrimage movement at the turn of the 4th and 5th centuries. The aim of the present article is to present, in the light of Jerome’s works, how people travelled, among others, to the Holy Land; how the author of the Letters travelled himself as well as how his companions, monks and clergymen travelled. What is more, the text presents which way(s) the most popular sea and land routes ran and what types of dangers the then travellers were exposed to. The article also shows which locations were most popular and which souvenirs were desirable by pilgrims.

Keywords:

Jerome, monks

Cain A., Jerome’s „Epitaphium Paulae”. Hagiography, pilgrimage, and the cult of Saint Paula, JECS 18 (2010) 105-139
Cassius Dio, Historia Romana, tłum. M. Kaźmierska – D. Latanowicz-Do¬mecka: Kasjusz Dion, Księgi Flawijskie (Historia rzymska LXV-LXVII), Poznań 2011
Casson L., Podróże w starożytnym świecie, tłum. A. Flasińska – M. Radlińska, Wrocław – Warszawa 1981
Chevallier R., Voyages et déplacements dans l’Empire Romain, Paris 1988
Ducin S., Sztuka nawigacji w Rzymie w okresie Republiki, w: Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian, red. A. Rostropowicz, Opole 1995, 221-236
Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium (Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż), tłum., wstęp i oprac. A. i P. Barańscy – P. Janiszewski, Poznań 2007
Egeria, Peregrinatio ad loca sancta, SCh 296, tłum. P. Iwaszkiewicz: Piel¬grzymka do miejsc świętych, w: Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV-VIII w., OŻ 13, wstęp i oprac. P. Iwaszkiewicz, przedm. M. Starowieyski, Kraków 1996
Eusebius, HE
Frazee Ch.A., Late Roman and Byzantine legislation on the monastic life from the fourth to the eighth Centuries, ChH 51 (1982)
Gorce D., Les voyages l’hospitalité et le port des letters. Dans le monde chrétien des IV et V siécles, Paris 1925
Hieronymus, Apologia adversus Rufinum, ed. P. Lardet, SCh 303
Hieronymus, Chronicon, ed. R. Helm, GCS 47, Berlin 1956
Hieronymus, Epistula
Hieronymus, In Isaiam, PL 24
Hieronymus, In Paralipomenon Praef., PL 29
Hieronymus, Vita Malchi monachi captivi, PL 23
Historia monacho¬rum in Aegypto, PL 21
Itinerarium Burdigalense, ed. P. Geyer, CCL 175
Iwaszkiewicz P., Pielgrzym z Burdigali, „Meander” 46 (1991) 63-75
Jakubowski F., Cursus publicus – poczta rzymska, „Meander” 5 (1950) 75-81
Ji¬ménez Zamudio R., Algunas observaciones sobre la estructura del „Onomasticon” de Eusebio y la versión latina de Jerónimo, „Fortunatae” 17 (2006) 65-78
Jundziłł J., Rzymianie a morze, Bydgoszcz 1999
Jundziłł J., Transport i handel morski w późnym Cesarstwie Rzymskim w świetle „Listów” Euzebiusza Hieronima (IV w. n. e.), „Nautologia” 12 (1977) nr 2, 28-41
Kelly J.N.D., Jerome. His life, writings, and controversies, London 1975, tłum. R. Wiśniewski: Hieronim. Życie, pisma, spory, Warszawa 2003
Leyerle B., Landscape as cartography in early Christian pilgrimage narratives, „Journal of the American Academy of Religion” 64 (1996)
Longosz S., Ksenodo¬chium – hospicjum wczesnochrześcijańskie, VoxP 16 (1996) z. 30-31, 275-336
Meiggs R., Roman Ostia, Oxford 1960
Onomasticon, PL 23
Ożóg M., Wprowadze¬nie, w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1 (1-50), ŹMT 54, Kraków 2010
Pawłowska B., Urbs Sacra, Kraków 2007
Pfister E., Der Reliquienkult im Altertum, Giessen 1909
Silvan H., On the way to Bethlehem. Mary between Jerome and John of Jerusalem, w: The power religion in late antiquity, Farnham 2009, 369-381
Socrates Scholasticus, HE, SCh 477, tłum. S. Kazikowski: Sokrates Scho¬lastyk, Historia Kościoła, Warszawa 1986
Stein¬mann J., Saint Jérôme, Paris 1958
Udovitch A.L., Time, the sea and society: duration of commercial voyages on the southern shores of the Mediterranean during the high Middle Ages, Princeton 1981
Weingarten S., Jerome’s geography, StPatr 43 (2006) 537-541
Wilkinson J., L’apport de Saint Jérome a la Topographie, RB 81 (1974)
Wiśniewski R., Narodziny kultu relikwii i jego najwcześniejsze świadectwa, w: Początki kultu relikwii na Zachodzie, red. R. Wiśniewski, Warszawa 2011
Xenodocheion, RE IX A2 1489-1490

Published
2012-06-15


Ożóg, M. (2012). The travels of monks and clergymen in the light of saint Jerome. Vox Patrum, 57, 453–468. https://doi.org/10.31743/vp.4145

Monika Ożóg 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)