The meaning of Egypt in the apocalypse Λόγος Τέλειος /Asclepius (NHC VI, 8: 70, 3 - 76, 1; Ascl. 24-27)

Agata Sowińska

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Abstract

The aim of this paper was to present the Egyptian land in two apocalyptic texts both written in a Coptic language. First – the Apocalypse of Elijah (written in two Coptic dialectical versions: Sahidic and Achmimic) – shows a typical biblical meaning of Egypt as a place full of pain, death and fear. On the other hand, in the Codex VI of the Nag Hammadi Library there is the Apocalypse which gives us quite different image of that part of African land. This very Apocalypse is called the Apocalypse of Hermes Trismegistos or the Hermetic Apocalypse (written in Sahidic dialect and partly in the ancient Greek, whole test is composed in a Latin version and attributed to Ps-Apuleius of Madaura). Here, Egypt seems to be a paradise – image of heaven, land of gods and beautiful temples. But suddenly, that peaceful part of the world turns into “hell” with death, blood and pain – just like in the Apocalypse of Elijah. Our purpose was to analyze those two Coptic Apocalypse, compare the results and finally, try to find the answer on the basic questions: Egypt – heaven or hell? Could it be that this land was full of blood because of monotheistic religion?

Keywords:

Asclepius, Egypt, apocalypse

Apocalypsis Eliae, ed. G. Steindorff, Die Apokalypse des Elias, eine unbekannte Apokalypse und Bruchstücke der Sophonias-Apokalypse, TU 17, Leipzig 1899
Apocalypsis Petri, w: Clemens Alexandrinus, Eclogae 49, PG 9
Assmann J., Königsdogma und Heilserwartung: Politische und kultische Chaosbeschreibung in ägyptischen Texten, w: Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East, ed. D. Hellholm, Tübingen 1983
Crum W.E., A Coptic Dictionary, Oregon 2005
Frankfurter D., Elijah in Upper Egypt. The Apocalypse of Eliah and early Egyptian Christianity, Minneapolis 1993
Hermès Trismégiste, ed. A.D. Nock – A.J. Festugière, II, Paris 1947
Historia Patriarcharum Alexandrinorum, ed. B. Evetts: History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria. Peter I to Benjamin I (661), PO 1, Paris 1907
Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1, Warszawa 2000
Lactantius, Divinae institutiones
Mahé J.P., Le Fragment du Discours parfait et les Définitions Hermetiques Arméniennes, Québec 1978-1982
Stępień J., Apokaliptyka, w: Podręczna encyklopedia biblijna, red, E. Dąbrowski, Poznań – Warszawa – Lublin 1959

Published
2012-06-15


Sowińska, A. (2012). The meaning of Egypt in the apocalypse Λόγος Τέλειος /Asclepius (NHC VI, 8: 70, 3 - 76, 1; Ascl. 24-27). Vox Patrum, 57, 551–573. https://doi.org/10.31743/vp.4152

Agata Sowińska 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.