"The Song of Songs" in Aponius' interpretation

Stanisław Strękowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstract

This article is the first attempt in Polish to present the main features of Apo­nius interpretation of the Song of Songs. For he was one of many authors who commented this book of the Old Testament, the content of which has always been a problem of interpretation. In ancient Christian times there were two exegetical currents: the literal and allegorical. Aponius falls within this second trend but brings individual and original exegesis off. In love of the bridegroom and the bride seems to see the symbol of love of the divine nature to human nature in the mystery of the Incarnation of the Son of God. By Aponius God himself comes through the Incarnation of the Word of the Father for his vineyard, which is the people of Israel, and through the precious seedlings originating from it and by the apostles, is revealed to the whole world, and through the seed of faith sown in individual peoples, creates a separate vineyards and offers the bride to the lavish use of the specific, unique fruits of welfare, to a shared joy in the vineyards.

Keywords:

Aponius, Song of Songs

Amatucci A.G., Aponio, ECat I 1669-1670
Apponius, In Canticum canticorum expositio, ed. B. de Vregille – L. Neyrand, CCL 19, Turnholti 1986
Ballet P., La forma homiletica del comentario de Aponio al Cantar de los Cantares, „Estudios Biblicos” 12 (2007) 29-38
Bardski K., Słowo oczyma Gołębicy, Warszawa 2007
Bianchi E., L’amore umano nel Cantico dei Cantici, Monastero di Bose 2003
Bjorndalen A.J., Alegoria, w: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins – J.L. Houlden, tłum. B. Widła, Warszawa 1990
Brzegowy T., Jak rozumieć Pieśń nad pieśniami?, RBL 38 (1985)
Brzegowy J., Pisma mądrościowe Starego Testamentu, Tarnów 2003
Elliott M., The Song of Songs and christo¬logy in the early Church 381-451, Tübingen 2000
Jankowski A., Królestwo Boże w przypowieściach, Poznań – Warszawa 1981
Kudasiewicz J., Styl antologiczny a alegoryczna interpretacja Pieśni nad pieśniami, „Stu¬dia Warmińskie” 12 (1975)
Lerch D., Zur Geschichte der Auslegung des Hohenliedes, ZThK 54 (1957) 257-277
McNeil B., Typologia, w: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins – J.L. Houlden, tłum. B. Widła, Warszawa 1990
Meloni P., Il profumo dell’im¬mortalità. L’interpretazione patristica di Cantico 1, 3, Roma 1975
Potocki S., Rady Mądrości, Lublin 1998
Simonetti M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patry¬stycznej, tłum. T. Skibiński, Kraków 2000
Stubenrauch B., Der Heilige Geist bei Apponi¬us. Zum theologischen Gehalt einer spätantiken Hohenliedauslegung, Rom – Freiburg-Wien 1991
Studer B., Aponio, DPAC I 290
Warzecha J., Miłość potężna jak śmierć (Pieśń nad pieśniami), w: A. Strus – J. Warze¬cha – J. Frankowski, Pieśni Izraela. Wprowadzenie w myśl i wezwanie Ksiąg Biblijnych, Warszawa 1988

Published
2012-06-15


Strękowski, S. (2012). "The Song of Songs" in Aponius’ interpretation. Vox Patrum, 57, 601–612. https://doi.org/10.31743/vp.4155

Stanisław Strękowski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)