Education of the offspring on an example of Stromata of Clement of Alexandria and Letters of st. Jerome

Antoni Swoboda

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstract

The introduced article is composed of four parts. The first concerns the gene­ral principles relating to the education of man. The second part says about persons responsible for upbringing of the child, especially about the role of parents. In the third section, the reflections of both authors about the man, who is understood as the subject of the educational process, are presented. The last part approximates Jerome and Clement’s teaching on the subject of the formation, which involves the religious, moral and intellectual formation.

Keywords:

Clement of Alexandria, Jerome, Education of the offspring

Ausonius, Idyllio
Blomenkamp P., Erziehung, RACh VI 504-559
Błaszczyk J. – Ossowska A. – Rączewska W., Historia wychowania rodzinnego i kształcenie w starożytności. Przewodnik bibliograficzny, Bydgoszcz 1997
Brożek M., Kształcenie i wychowanie w naj¬dawniejszej starożytności rzymskiej, „Meander” 24 (1969) 313-325
Cicero, De officiis
Cicero, De oratore
Cignelli L., La „Famiglia-modello” nella Chiesa patristica, „Liber Annus” 32 (1982)
Clemens Alexandrinus, Stromata, ed. O. Stählin – L. Frühtel, GCS 52 (I-VI), Berlin 1960 i GCS 17 (VII-VIII), Berlin 1970, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska: Klemens Aleksandryjski, Ko¬bierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, I-II, Warszawa 1994
Concilium Vaticanum II: Apostolicam actuositatem, tł. Sobór Watykański II. Konstytucje – dekrety – deklaracje: Dekret o apostolstwie świeckich, Poznań 2002
Concilium Vaticanum II: Gravissimum educationis momentum. Introductio, tł. Sobór Watykański II. Konstytucje – dekrety – deklaracje: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, Poznań 2002
Drączkowski F., Koncepcja wychowania chrześcijańskiego w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego i Jana Chryzostoma, VoxP 29 (2009) t. 53-54, 313-328
Drączkowski F., Świętość małżeństwa i rodziny według Klemensa Aleksan¬dryjskiego, VoxP 5 (1985) z. 8-9
Eckmann A., Biblijne podstawy Chryzostomowego programu wychowania dzieci, VoxP 29 (2009) t. 53-54, 329- 336
Euripides, Ade¬spota
Euripides, Cresphontes
Euripides, Polyidus
Gatti G., Educazione morale come pedagogia della libertà, w: Dizionario teologico in-terdisciplinare, Torino 1977
Hieronymus, Epistolae, PL 22
Home¬rus, Ilias
Homerus, Odyssea
Jundziłł J., Początki wychowania. Wychowanie w świecie starożytnym w: Historia wychowania, red. J. Hellwig, Poznań 1994
Jundziłł J., Praktyka i teoria wychowania w rodzinie w pismach Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza, VoxP 5 (1985) z. 8-9, 51-61
Jundziłł J., Teoretyczne problemy wychowania w rodzinie rzymskiej (III w. prz. Chr. – III w. po Chr.), Bydgoszcz 1987
Jurewicz O. – Win¬niczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1973
Ko¬rus K., Grecka teoria pedagogiczna a problem porzucania dzieci „Meander” 9 (1979) 439-454
Ko¬rus K., Kształcenie i wychowanie domowe w Rzymie w I i 1. poł. II wieku, „Filomata” 1977, nr 304, 206-215
Ko¬rus K., Program wychowawczy Plutarcha z Cheronei, Kraków 1978
Kot S., Historia wycho¬wania. Od starożytnej Grecji do połowy XVIII wieku, Warszawa 1996
Kuleczka G., Dzieci w syste¬mie prawnym starożytnego Rzymu, „Meander” 34 (1979) 237-250
Kułaczkowski J., Rodzina jako środowisko wychowawcze w starożytnej Grecji i Rzymie, SG 12 (1998) 178-187
Kurdybacha Ł., Ideał wychowawczy w rozwoju dziejowym, Warszawa 1948
Longosz S., Rodzina wczesnochrześcijańska Kościołem domowym, RT 51 (2004) z. 10, 27-56
Longosz S., Śpiew i muzyka w rodzinie środkiem wychowania w pedagogii Jana Chryzostoma, „Roczniki Nauk o Ro¬dzinie” 1 (2009) 13-55
Lumpe A. – Karpp H., Eltern, RACh IV 1208
Mar¬rou H.I., Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969
Oracula Sibyllina
Osek E., Chryzostomowa terminologia wychowania, VoxP 29 (2009) t. 53-54, 337-393
Persius, Satirae
Plato, Phaedo
Plato, Protagoras
Plato, Respublica
Quintilianus, Institutio oratoria
Rączewska W., Narodziny i wczesna opieka nad dzieckiem w rodzinie rzymskiej, „Studia Pedagogiczne” 18 (1992) 59-68
Rudnicka W., Dziecko w szkole elementarnej za czasów cesarstwa rzymskiego, w: Dziecko w rodzinie i społeczeń¬stwie. Starożytność – średniowiecze, red. J. Jundziłł – D. Żołądź-Strzelczyk, Bydgoszcz 2002, 143- 154
Stępniewska A., Wychowanie rodzinne dziewcząt w pedagogice św. Hieronima, VoxP 5 (1985) z. 8-9, 151-176
Thraede K., Frau, RACh VIII 222
Uciecha A., Religijny program wychowania w ujęciu Jana Chryzostoma, VoxP 29 (2009) t. 53-54, 421-432
Wasilewski S., Metody wychowawcze św. Jana Chryzostoma, VoxP 29 (2009) t. 53-54, 433-446
Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983
Zmorzanka A., Wychowanie dziewcząt w nauczaniu Jana Chryzostoma, VoxP 29 (2009) t. 53-54, 459-480

Published
2012-06-15


Swoboda, A. (2012). Education of the offspring on an example of Stromata of Clement of Alexandria and Letters of st. Jerome. Vox Patrum, 57, 613–640. https://doi.org/10.31743/vp.4156

Antoni Swoboda 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>