Inspirations by the Judeohellenic exegesis of Philo of Alexandria in the writings of st. Jerome

Mariusz Szram

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstract

Jerome, like most of the early Christian exegetes (Origen, Didymus the Blind, Hilarius of Poitiers, Ambrose, Augustine), respected Philo of Alexandria as a spe­cialist in the field of spiritual exegesis of the Old Testament and called him vir doctissimus Iudaeorum. In his letters and biblical commentaries Jerome used the knowledge on the liturgical vestments of the high priest and their symbolism that can be found in the writings of Philo. However, Jerome probably didn’t use direct­ly his biblical commentaries, but took their content through the works of Origen, in which Philo's ideas have been christianized. The admiration for the person and work of Philo, which can be compared only to that showed in the East by Didymus the Blind, resulted in St. Jerome a certain lack of criticism. In De viris inlustribus Jerome too hastily considered Philo as a thinker deserved for the development of Christianity and attributed to him the works of which he was not the author.

Keywords:

Philo of Alexandria, Jerome, exegesis

Ambrosius, De paradiso, CSEL 32/1
Courcelle P., Late Latin writers and their Greek sources, Cambridge 1969
Crouzel H., Théologie de l’image de Dieu chez Origène, Paris 1956
Didymus Caecus, Commentarii in Ecclesia¬sten
Didymus Caecus, Commentarii in Genesim
Eusebius Caesariensis, HE
Grabbe L., Etymology in early Jewish interpretation: the Hebrew names in Philo, Atlanta 1988
Hagendahl H., Latin Fathers and the Classics: a study on the Apologists, Jerome and other Christian writers, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 6, Göteborg 1985
Hieronymus, Adversus Iovinianum
Hieronymus, Commentarius in Amos
Hieronymus, Commen¬tarius in Danielem
Hieronymus, Commentarius in Epistulam ad Galatas, PL 26
Hieronymus, Commentarius in Hiezechielem
Hieronymus, Commentarius in Zachariam
Hieronymus, De viris inlustribus
Hieronymus, Dialogus adversus Pelagianos
Hieronymus, Epistulae
Hieronymus, Liber interpretationis Hebraico¬rum nominum
Hieronymus, Praefatio in libros Salomonis
Hieronymus, Praefatio in librum Iob
Hoek A. van den, Clement of Alexandria and his use of Philo in the „Stromateis”: an early Christian reshaping of a Jewish model, Leiden 1988
Jay P., L’exégèse de Saint Jérôme d’après son Commentaire sur Isaïe, Paris 1985
Jay P., Saint Jérôme et le triple sens de l’Écri¬ture, REA 26 (1980) 214-227
Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae
Josephus Flavius, De bello iudaico
Larcher C., Etudes sur le Livre de la Sagesse, Paris 1969
Lucchesi E., L’usage de Philon dans l’oeuvre exégètique de Saint Ambroise: une ‘Quellen-forschung’ relative aux Commentaires d’Ambroise sur la Genèse, Arbeiten zur Literatur und Ge¬schichte des hellenistischen Judentums 9, Leiden 1977
Nauroy G., Jérôme, lecteur et censeur de l’exégèse d’Ambroise, w: Jérôme entre l’Occident et l’Orient: XVIe centenaire du départ de saint Jérôme de Rome et de son installation à Bethléem (Actes du Colloque de Chantilly, septembre 1986), ed. Y.M. Duval, Paris 1988
Nautin P., Hieronymus, TRE XV 311
Origenes, Commentarium in Canticum canticorum
Pépin J., Remarques sur la théorie de l’exégèse allégorique chez Philon, w: Philon d’Alexandrie (Lyon, 11-15 septembre 1966), red. R. Arnaldez – C. Mondésert – J. Pouilloux, Paris 1967, 131-167
Philo Alexandrinus, De opificio mundi
Philo Alexandrinus, De specialibus legibus
Philo Alexandrinus, De vita Mosis, ed. R. Arnaldez – J. Pouilloux – C. Mondésert, Les oeuvres de Philon d’Alexandrie 22, Paris 1967
Philo Alexandrinus, Quaestiones in Exodum, OPhA 34C, Paris 1992
Reale G. – Radice R., La genesi e la natura della filosofia Mosaica: struttura, metodo e fondamenti del pensiero filosofico e teologico di Filone di Alessandria, w: Filone di Alessandria: la filosofia Mosaica, red. C. Kraus Reggiani – R. Radice – G. Reale, Milano 1987
Runia D.T., Filone di Alessandria nella prima letteratura cristiana. Uno studio d’insieme, a cura di R. Radice, Milano 1999
Savon J., Saint Ambroise devant l’exégèse de Philon le Juif, Études Augustiniennes, Paris 1977
Sykowski S., Hierony¬mus als Litterarhistoriker: eine quellenkritische Untersuchung der Schrift des hl. Hieronymus „De viris illustribus”, Münster 1894
Szram M., Aleksandrynizm w zachodniej egzegezie patrystycznej, w: W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie w przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku i na Warmii. Księga Jubileuszowa Ks. Abpa Dra Wojciecha Ziemby, red. S. Kozakiewicz, Olsztyn 2007, 346-359
Szram M., Chrystus – Mądrość Boża według Oryge¬nesa, Lublin 1997

Published
2012-06-15


Szram, M. (2012). Inspirations by the Judeohellenic exegesis of Philo of Alexandria in the writings of st. Jerome. Vox Patrum, 57, 659–665. https://doi.org/10.31743/vp.4159

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>