St. Augustine’s teachings on Jews according to his "Enarrationes in psalmos"

Mariusz Terka

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie


Abstract

Christian reflection of God’s Revelation, given especially in Jesus Christ, from the very beginning has developed with a personal tension between the continuing message of the Old Testament and the newness brought on by the New Covenant. The Christian attitude towards the traditions of Judaism have held a special place in this field. Many of the early Christian writers engaged in this attitude, proclaim­ing the superiority of the Gospel to the Law of Moses, meanwhile also underlining the idea of continuity, which occurred between the Church and Israel. These same views found their way into the teachings of St. Augustine, among others, in his Enarrationes in Psalmos. The main perspective from which he looks at this prob­lem always remains the mystery of Christ and the Church. That is why his views are theological in nature, and not socio-political. The Synagogue, which symbolizes the Jewish people, is described by St. Augustine as a mother figure. Christ leaving her behind was due to the rejection by the Synagogue, which is – according to St. Augustine – based on a misunder­standing of the mystery of the Incarnation and the Paschal Mystery. Which is also why, Christ is left crucified for synagogue, which does not see his beauty, but only his scandal. Another metaphor, which Augustine uses to try and describe the Church and its relationship to the people of the Old Covenant, is the image of God and the physical Church building. It is based on the foundation, which is not only Christ, but also the apostles and prophets. Therefore, what determines the belonging to the Church of the Jews, as well as the Gentiles, is their regard to Christ and the prophetic-apostolic tradition. The Church – the building of God is not something newly created, but in determining its identity refers to the tradition of Israel as the chosen people and because, like him, can be called God’s heritage. His rejection by part of Israel, expressed in the crucifixion of Christ, led the di­vision in himself. The primary legacy of Abraham has been split. Some remained the wall of the church, others turned to dust. Thus, St. Augustine teaches two types of Israel: the corporeal, which rejects Christ and the spiritual, which is the true Church. What determines the division within the chosen people, and what is the cause of this rupture, which occurs in it, is a phenomenon referred to by Augustine as the term „physicality” (meaning of the body), consisting of directing the heart towards temporal and earthly values. The physicality and the related closure to God, involves not only the opposi­tion of the Jews against Christ himself, but also of the Church and this is expressed in the various forms of persecution of Christians. This enmity, however, does not mean their complete separation, as Augustine points out that the thread binding the Jewish people to the Church, is their common origin. Although Jews, like Esau, have lost their heritage and their place was taken by Jacob – the true Israel, or the Church, after all, he also comes from Abraham, and belongs to the chosen people. This makes the reciprocal relationship of Jews and Christians not a simple ratio of the persecutor and the persecuted, but has a deeper dimension, which takes place between the dynamics of communication and conflicts, struggles and relationships. It is because of this that, even though Jews do not recognize Christ at the time of his coming, they may still believe in Him if they have already ac­complished the work of salvation, for it is He alone who restores their vision of faith. Therefore, their fate, whose image is the figure of Cain – the persecutor, turns out to be not so much intended as a providential event. The possibility of faith was open not only to the individual repenting (returning from the wrong path) Jews, but also to the whole nation.

Keywords:

Augustine, Enarrationes in psalmos, Jews

Augustyn, Contra Faustum, PL 42, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Przeciw Faustusowi, PSP 55, 70-71, Warszawa 1991
Augustyn, De civitate Dei, CCL 48, tłum. W. Kubicki: Św. Augustyn, Państwo Boże, Kęty 2002
Augustyn, De Trinitate, CCL 50, tłum. M. Stokowska: Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, POK 25, Poznań – Warszawa – Lublin 1962
Augustyn, Enarrationes in Ps.
Blumenkranz B., Die Juden¬predigt Augustins. Ein Beitrag zur Geschichte der jüdisch-christlichen Beziehungen in den ersten Jahrhunderten, Paris 1973
Czuj J., Św. Augustyn o Żydach, Kraków 1928
Fortev., La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, comunione e missione, Milano 2003
Fredriksen P., Augus¬tine and Israel: „Interpretatio ad litteram”. Jews and Judaism in Augustine’s theology of history, StPatr 38 (2001)
Maria A. de, Credo nello Spirito Santo la santa Chiesa. La pneumatologia agostiniana e i suoi influssi sulla eccesiolo¬gia dell’Ipponate, Roma 2009
Pelikan J., Powstanie wspólnej tradycji (100- 600), tłum. M. Hoffner, Kraków 2008
Ratzinger J., Volk und Haus Gottes in Augustinus Lehre von der Kirche, München 1954
Signer M., Ebrei ed ebraismo, w: Agostino. Dizionario Enciclopedico, ed. A Fitzgerald, Italian edition L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007
Słownik łacińsko¬-polski, t. 1-2, red. M. Plezia, Warszawa 1998
Starowieyski M., Caelestibus urbs Hierusalem, w: Ojcowie Kościoła wobec filozofii klasycznej, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – M. Szram, Lublin 1998
Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008

Published
2012-06-15


Terka, M. (2012). St. Augustine’s teachings on Jews according to his "Enarrationes in psalmos". Vox Patrum, 57, 677–698. https://doi.org/10.31743/vp.4160

Mariusz Terka 
Wyższy Instytut Teologiczny w CzęstochowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)