The connection between the Christology and the theory of the laws of nature in the treatise of Eusebius of Caesarea "Against Hierocles"

Adam Tondera

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Abstract

The apologetic treatise Against Hierocles is a polemical reply of Eusebius of Caesarea to an antichristian work of Sossianus Hierocles who drew a comparison between Apollonius of Tyana and Christ. The philosophical aspect of the Euse­bius’ polemics contains his critique of the image of Apollonius as a „divine man” in the Philostratus’ The Life of Apollonius of Tyana. Eusebius negates the alleged divinity of the hero of Philostratus on the ground of the providential conception of the world, according to which human nature, in virtue of the order established by the Providence, is not able to rise to divine because of its limits. An approach of both natures is possible solely through a mission of a being that belongs to the heavenly sphere and is illuminated and sent by God. Only the envoy of heavens, who brings the salvation to the whole human race and leaves „the effects of eter­nal divinity” to people, can be really considered divine.

Keywords:

Eusebius of Caesarea, Against Hierocles, Christology

Achtemeier P.J., Gospel Miracle Tradition and the Divine Man, „Interpretation” 26 (1972) nr 2, 174-197
An¬derson G., Sage, Saint and Sophist. Holy Men and their associates in the early Roman Empire, London 1994
Bieler L., Theios aner. Das Bild des „göttlichen Menschen” in Spätantike und Frühchristentum, Bd. 1-2, Wien 1935-1936
Borzì S., Apollonio di Tiana: da „santo pagano” ad antagonista di Cristo, „Laós” 5 (1998) nr 2, 83-96
Campanini S., Un cristiano e l’irrazionale: il „Contra Hieroclem” di Eusebio di Cesarea, „Giornale Ferrarese di Retorica e Filologia” 1 (1991) nr 1
Capelle W. – Marrou H.I., Diatribe, RACh III 990-1009
Chesnut G.F., The first Christian Histories. Eusebius, Socrates, Sozomen, Theodoret, and Evagrius, ThH 46, Paris 1978
Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, wyd. 2, Kraków 2004
Delcogliano M., Eusebian theologies of the Son as the Image of God before 341, JECS 14 (2006) nr 4, 459-484
Dempf A., Der Platonismus des Eusebius, Victorinus und Pseudo-Dio¬nysius, München 1962
Dzielska M., Apolloniusz z Tiany. Legenda i rzeczywistość, Kraków 1983
Dzielska M., „Boscy mężowie”, „Znak” 50 (1998) nr 515, 41-54
Dzielska M., Przedmowa, w: Flawiusz Filostratos, Żywot Apolloniusza z Tiany, tłum. I. Kania, Kraków 1997
Epiktet, Dissertationes
Esser D., Formgeschicht¬liche Studien zur hellenistischen und zur frühchristlichen Literatur unter besonderer Berücksich¬tigung der Vita Apollonii des Philostrat und der Evangelien, Bonn 1969
Eusebius, Laus Constantini, PG 20
Eusebius, Praeparatio evangelica
Eusebius, Reply to Hierocles, w: Philostratus, Apollonius of Tyana, ed. and transl. by Ch.P. Jones, t. 3: Letters of Apollonius. Ancient Testimonia. Eusebius’s Reply to Hierocles, The Loeb Classical Library 458, Cambridge – London 2006, 145-257
Filon Aleksandryjski, De Abrahamo
Filon Aleksandryjski, De confusione linguarum
Filon Aleksandryjski, De migratione Abrahami
Filon Aleksandryjski, De mutatione nominum
Filon Aleksandryjski, De opi¬ficio mundi
Filon Aleksandryjski, De praemiis et poenis
Filon Aleksandryjski, De specialibus legibus
Filon Aleksandryjski, Quis rerum divinarum heres
Filon Aleksandryjski, Quod deterius potiori insidiari soleat
Forrat M., Introduction, w: Eusèbe de Césarée, Contre Hiéroclès, introd., trad. et notes par M. Forrat, texte grec établi par É. des Places, SCh 333, Paris 1986, 9-80
Fowden G., The pagan Holy Man in late antique society, „The Journal of Hellenic Studies” 102 (1982) 33-59
Hi¬meriusz, Epithalamia in Severum
Hi¬meriusz, Oratio
Homer, Ilias
Homer, Odyssea
Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995
Jan Chryzostom, In I Epistolam ad Corin¬thios hom.
Julian Apostata, Oratio
Kertsch M., Traditionelle Rhetorik und Philosophie in Eusebius’ Antirrhetorikos gegen Hierokles, VigCh 34 (1980) 145-171
Klemens Aleksandryjski, Protrepticus
Klemens Aleksandryjski, Stromata
Kofsky A., Eusebius of Caesarea against paganism, Leiden – Boston – Köln 2000
Koskenniemi E., Apollonios von Tyana in der neutestamentlichen Exegese. Forschungsbe¬richt und Weiterführung der Diskussion, Tübingen 1994
Lilla S., Clement of Alexandria. A study in Christian Pla¬tonism and Gnosticism, Oxford 1971
Lilla S., Dionigi l’Areopagita e il platonismo cristiano, Brescia 2005
Maksym z Tyru, Dissertationes
Moreschini C., Aspetti della cultura filosofica negli ambienti della Seconda Sofistica, ANRW II 36
Moreschini C., Storia della filosofia patristica, Brescia 2004
Orygenes, Commen¬tarii in Evangelium Joannis
Orygenes, Contra Celsum
Orygenes, De principiis
Orygenes, In Jeremiam hom.
Places É. des, Eusèbe de Césarée commentateur. Platonisme et Écriture Sainte, ThH 63, Paris 1982
Platon, Leges
Platon, Symposion
Plutarch, Numa
Plutarch, Romulus
Simonetti M., Ario – Arianesimo, NDPAC I 503-512
Simonetti M., La crisi ariana nel IV secolo, SEA 11, Roma 1975
Simonetti M., Subordinazionismo, NDPAC III 5155
Szarmach M., Pismo Euzebiusza z Cezarei: „Contra Hieroclem”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia 27, Nauki Humanistyczno-Społeczne 254, Toruń 1992
Traverso A., w: Eusebio di Cesarea, Contro Ierocle, introd., trad. e note a cura di A. Traverso, Collana di testi patristici 137, Roma 1997
Weinreich O., Antikes Gottmenschentum, „Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung” 2 (1926) 633-651
Zink O., Introduction, w: Eusèbe de Césarée, La préparation évangélique. Livres IV-V, 1-17, SCh 262, Paris 1979

Published
2012-06-15


Tondera, A. (2012). The connection between the Christology and the theory of the laws of nature in the treatise of Eusebius of Caesarea "Against Hierocles". Vox Patrum, 57, 713–725. https://doi.org/10.31743/vp.4166

Adam Tondera 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)