The presentation of the Apostle Bartholomew’s death in a picture from Burgrabice’s church

Renata Wierna

Warszawa


Abstract

In the Burgrabice’s town church (diocese Opole) there is a painting by Max Günther (1887-1961), a local painter living in Burgrabice. It describes the death of the saint Apostle Bartholomew. Max Günther is said to paint it during his journey to Rome in 1914. The picture is a copy of Francesco Manno’s (1752-1831) work, exposed in saint Bartholomew’s Basilica in Rome (all’Isola Tiberina).

Keywords:

Bartholomew, Burgrabice’s church

500 JahrePfarrgemeindeBorkendorf, Borkendorf 1938
Augustinus, In Joannem tract., CCL 36
Beda Venerabilis, Martyrologium, PL 94
Casanova M.L., BS II 862-877
Chronik Gross-Kunzendorf Schlesien, Hannover 1995
Danielski W. – Kuźmak K., Bartłomiej Apostoł, EK II 75-76
Écrits apocryphes chrétien, II, ed. P. Geoltrain – J.D. Kaestli, Paris 2005
Eusebius, HE V, PG 20
Gregorius Magnus, Moralia in Hiob, PL 76
Hieronymus, De viris illustribus, PL 23
Holzmeister U., Nathanael fuitne idem ac Bartholomaeus Apostolus?, „Biblica” 21 (1940) 28-39
Isidorus Hispalensis, Liber de ortu et obitu Patrum, PL 83
Jacobus Voragicensis, Legenda aurea, tłum. J. Pleziowa: Złota legenda (Wybór), Warszawa 2000
Künstle K., Ikonographie der christlichen Kunst, II, Frei¬burg 1928
Lechner M., Lexikon der christlichen Ikonographie, V, Freiburg 1971
Léon-Dufour X., Słownik Nowego Testamentu, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1986
Martyrium Romanum, tłum. P. Turbak: Martyrologium Rzymskie, Kraków 1967
Martyrium S. Bartholomaei abbreviatum, CCAp 4, tłum. M. Starowieyski, ANT II/2
Mąkinia F., EK II 76-77
Passio S. Bartholomaei, ed. R.A. Lipsius -H. Bonnet; Acta Apostolorum Apocrypha, I 2/1, Leipzig 1884
Philips T., Charakterbild des hl. Apostels Bartholomäus, „Sanctifi¬catio nostra” 5 (1934) 391-396
Ps-Hieronymus, De vitis Apostolorum, PL 23
Ps-Joannes Chrysostomus, Sermo in sanctos duodecim Apostolos, PG 59
Quaestiones Bartholomaei, tłum. M. Starowieyski: Zapytania Bartłomieja, ANT I/2
Rabanus Maurus, Martyrologium, PL 90
Rathe G., ECat II 918-919
Réau L., Iconographie de l’art chrétien, III, Paris 1958
Romeo A., Bartolomeo, ECat II 916
Romeo A., Bartolomeo apostolo, ECat II 916-920
Rufinus, HE I, PL 21
Socrates, HE, PG 67, tłum. S. Kazikowski: Sokrates Scholastyk, Historia Koś¬cioła, Warszawa 1986
Spadafora F., Bartolomeo apostolo, BS II 852-862
Stanicka-Brzezicka K., Malarz Max Günther – życie i twórczość w okresie srebnogórskim, w: Twierdza srebrnogórska, III: Miasteczko i fortyfikacje, red. T. Przerwa – G. Podruczny, Wrocław 2010
Stanicka-Brzezicka K., Maxa Gunthera obrazy w kościele parafialnym w Burgrabicach, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 67 (2012) nr 3, 99-107
Starowieyski M., Etiopskie Przepowiadanie Bartłomieja w mieście Oazy i Męczeństwo Bar-tłomieja, ANT II/2 736
Starowieyski M., Utwory związane ze św. Bartłomiejem, ANT I/2 753-776
Starowieyski M., Wstęp ogólny, w: ANT II/2, Kraków 2007
Theodorus Studita, Oratio, PG 99
Usuardus Monachus, Martyrologium, PL 124

Published
2012-06-15


Wierna, R. (2012). The presentation of the Apostle Bartholomew’s death in a picture from Burgrabice’s church. Vox Patrum, 57, 737–750. https://doi.org/10.31743/vp.4169

Renata Wierna 
WarszawaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)