Elihu jako mędrzec w historii egzegezy Księgi Hioba na przykładzie anonimowego "Commentarii in Job".


Abstrakt

Elihu jest pierwszym spośród antycznych komentatorów w historii egzegezy Księgi Hioba. W kwestii wystąpienia Elihu większa część egzegetów przyjmuje pogląd, iż jego mowy są późniejszym dodatkiem, wysuwając przy tym szereg argumentów (min. Elihu nie pojawia się w prologu ani w epilogu Księgi Hioba, język jego wystąpienia różni się od języka trzech przyjaciół Hioba, główny temat nauczania Elihu różni się od argumentów wysuwanych przez poprzedników w dyskusji). W niniejszym artykule omówiliśmy postać mędrca Elihu na przykładzie anonimowego Commentarii in Job. Temat został przedstawiony w trzech odsłonach. Po pierwsze, zaprezentowaliśmy pokrótce Commentarii in Job. Po drugie, nakreśliliśmy obraz Elihu, jaki wyłania się z anonimowego komentarza. W końcowym zaś i najważniejszym podpunkcie tego artykułu zreferowaliśmy na podstawie Commentarii in Job stosunek mędrca Elihu do Boga, do Hioba i trzech jego przyjaciół. Fragmenty z omawianego komentarza podajemy w tłumaczeniu własnym.


Słowa kluczowe

Elihu; Hiob; Komentarz

ANONYMUS, Commentarii in Job 32-37, PL 26, 721 C-745 B, tłum. M. Jóźwiak: Anonim, Komentarz do Księgi Hioba (Commentarii in Job), czyli epitoma „Komentarza do historii Hioba” Filipa Prezbitera, Wrocław 2018, s. 278-331.
HIERONYMUS, Liber interpretationis hebraicorum nominum, PL 23, 839.
CICCARESE M.-P., „Una esegesi „double face”. Introduzione all’ „Expositio in Iob” del presbitero Filippo”, ASE 9 (1992) 483-492.
JÓŹWIAK M., „Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera a epitoma tego dzieła. Przyczynek do badań porównawczych nad tymi tekstami, VoxP 34 (2014) 185-195.
JÓŹWIAK M., „Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera, Wrocław 2015.
JÓŹWIAK M., Idea niezawinionego cierpienia w „Komentarzu do historii Hioba” Filipa Prezbitera, CT 85 (2015), nr 2, 83-93.
KOEHLER L. – BAUMGARTNER W. – STAMM J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, red. wyd. pol. P. Dec, I, Warszawa 2008.
Pobierz

Opublikowane : 2019-07-02


Jóźwiak, M. (2019). Elihu jako mędrzec w historii egzegezy Księgi Hioba na przykładzie anonimowego "Commentarii in Job". Vox Patrum, 71, 255-270. https://doi.org/10.31743/vp.4171

Magdalena Jóźwiak  czarnasuri@wp.pl
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1253-1162

CV naukowe

2004/2005 – 2008/2009 – studia z filologii klasycznej w Instytucie Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej na Uniwersytecie Wrocławskim.

2007/2008 – 2011/2012 – studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

2007/2008 – 2008/2009 – kurs języka nowohebrajskiego w Studium Kultury i Języków Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim.

2009/20102013/2014 – stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych.

Dysertacja doktorska pt. „Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera.

2009/20102012/2013 – studia doktoranckie z zakresu teologii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Dysertacja doktorska pt. „Job figuram Christi portavit”. Typologia Hiob – Chrystus w anonimowym „Commentarii in Job” na przykładzie komentarza do Hi 29-30.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora