Ewangelia według Bazylidesa (CPG 1899: Hippolytus Romanus, Refutatio omnium haeresium VII 20, 1 - 27, 13; X 14, 1-10)

Ewa Osek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Ewangelia według Bazylidesa, Refutatio omnium haeresium

Basilides Alexandrinus, Testimonium
Bos A.P., Basilides as an Aristotelianizing Gnostic, VigCh 54 (2000) 44-60
Brent A., Hippolytus and the Roman Church in the third century: communities in tension before the emergence of a monarch-bishop, Leiden 1995
Brent A., Was Hippolytus a schismatic?, VigCh 49 (1995) 215-244
Drummond J., Is Basilides quoted in the „Philosophumena”?, JBL 11 (1892) 133-159
Griggs C.W., Early Egyptian Christianity: from its origins to 451 CE, Leiden 1990, 49-82
Guarducci M., Epigrafia greca, vol. 4: Epigrafí sacre pagane e cris¬tiane, Roma 1978, 535-545
Holwerda D., Textkritisches zum Basilides-Referat des Hippolytos, „Mnemosyne” 56 (2003) 597-606
Jufresa M., Basilides, a path to Plotinus, VigCh 35 (1981) 1-15
Kelhoffer J.A., Basilides’s Gospel and Exegetica (treatises), VigCh 59 (2005) 115-134
Layton B., The significance of Basilides in ancient Christian thought, „Represen¬tations” 28 (1989) 135-151
Löhr W.A., Basilides und seine Schule: Eine Studie zur Theologie- und Kirchengeschichte des zweiten Jahrhunderts, Tübingen 1996
May G., Creatio ex nihilo: the doctrine of „creation out of nothing” in early Christian thought, transl. A.S. Worrall, Edinburgh 1994, 62-84
Moore E., Origen of Alexandria and Maximus the Confessor: an analysis and critical evaluation of their eschatological doctrines, diss., Boca Raton 2005
Pearson B.A., Basilides the Gnostic, w: A companion to second-century Christian „heretics”, ed. A. Marjanen – P. Luomanen, Leiden 2005, 1-31
Photius, Bibliotheca
Whittaker J., Basilides on the ineffability of God, HTR 62 (1969) 367-371
Wolfson H.A., Negative attributes in the Church Fathers and the Gnostic Basilides, HTR 50 (1957) 145-156

Published
2012-06-15


Osek, E. (2012). Ewangelia według Bazylidesa (CPG 1899: Hippolytus Romanus, Refutatio omnium haeresium VII 20, 1 - 27, 13; X 14, 1-10). Vox Patrum, 57, 865–885. https://doi.org/10.31743/vp.4179

Ewa Osek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>