Św. Beda Wielebny, Brytania – położenie, jej podbój i nawrócenie (Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum I 1-5, CPL 1375)Abstrakt

nie dotyczy


Słowa kluczowe

Beda Wielebny; Brytania

Bede: his life, times and writings, ed. A.A. Hamilton Thompson, Oxford 1935
Bober A., Krótki zarys historii Brytanii (wstęp), w: tenże, Millenium. Anglia. Szkocja. Irlandia. Teksty źródłowe do historii Kościoła i patrystyki (w. I-IX), Lublin 1991, 9-12
Bullough D.A., York, Bede’s calendar and a pre-Bedan English martyrology, AnBol 121 (2003) 329-355
Goffart W., The Historia Ecclesiastica: Bede’s agenda and ours, „Haskins Soci¬ety Journal” 2 (1990) 29-45
Gorman M., The canon of Bede’s works and the world of Ps. Bede, RBen 111 (2001) 399-445
Gransden A., Bede’s reputation as an historian in me¬dieval England, JEH 32 (1981) 397-425
Kaczanowicz W., Brytania i Irlandia w opisie Bedy Czcigodnego, w: Historia i współczesność, t. 6, red. A. Kunisz, Katowice 1982, 65-76
Kordel M., W 1200. rocznicę śmierci św. Bedy Wielebnego, MCh 6 (1934-35) 103-105
Levison W., Bede as historian, w: Bede: his life, times and writings, s. 111-151
MacCarron M., Bede, Annus Domini, and the „Historia eccle¬siastica gentis Anglorum”, w: The mystery of Christ in the Fathers of the Church, ed. V. Twomey – J.E. Rutherford – D. Woods, Dublin 2012, 116-134
MacGroarty B., Bede’s ecclesial vision for England, DRev 122 (2004) nr 428, 211-234
Moorhead J., Bede on the Papacy, JEH 60 (2009) 217-232
Rowley Sh.M., Reas¬sessing exegetical interpretations of Bede’s „Historia ecclesiastica gentis Anglorum”, „Literature and Theology” 17 (2003) 227-243
Simonetti Abbolito G., Beda storico della conversione degli anglosassoni al cristianesimo, w: Scritti vari, ed. G. Simonetti Abbolito – C. Curti – B. Clausi, Catania 1995, 183-205
Tugène G., L’histoire ecclésiastique de Bède le Vénérable, w: L’historiographie de l’Église des premiers siècles, éd. B. Pou¬deron – Y.M. Duval, Paris 2001, 259-270
Ujda J., Św. Beda Czcigodny. W 1200. rocznicę śmierci ojca historiografii angielskiej, „Filomata” 1935, z. 74, 99-104
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Salamonowicz-Górska, I., & Longosz, S. (2018). Św. Beda Wielebny, Brytania – położenie, jej podbój i nawrócenie (Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum I 1-5, CPL 1375). Vox Patrum, 57, 929-938. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4183

Iwonna Salamonowicz-Górska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>