Old fathers – Laertes and Priam in epics of Homer

Alicja Stępniewska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

Subject of the article are experience and sufferings two fathers – Laertes, King of Ithaca and Priam, King of Troy. They both had that experience in its old age, but in differ­ent dimension. Son of the first of fathers – Odys has disappeared without tidings, but he came back to Ithaca after twenty years of wandering, to the great joy of longing father. The son of the second of fathers – Hector was killed in a duel with Achilles. The aged Priam in difficult conversation with his son’s killer is reminding Achilles the suffering of his aged father Peleus, who is living in loneliness, to break heart of Achilles. Due to well-aimed arguments, particularly adduction for the feckless old age of the father, aged Priam reaches intentional point – gets corpse of his son back.

Keywords:

Laertes, Priam, Homer

Abramowiczówna Z., Starość u Homera, „Meander” 37 (1982) 291-297
Byl S., Lamentations sur la vieillesse chez Homère et les poètes lyriques des VIIe et VIe siècles, „Les Etudes Classiques” 44 (1976) 234-244
Corvisier J.N., La vieillesse en Grèce ancienne d’Homère à l’époque hellénistique, „Annales de Démographie Historique” 20 (1985) 53-70
Falkner T.M., Epi geraos oydo. Homeric heroism, old age and the end of Odyssey, w: Old age in Greek and Latin literature, ed. T.M. Falkner – J. de Luce, Albany 1989, 21-67
Finley M.J., The ederly in classical antiquity, „Greece and Rome” 28 (1981) 156-171
Fuà O., La dignità dell’anziano negli scrittori greci fino al IV secolo a.C., „Atti dell’Istituto Veneto di Scienze. Lettere ed Arti” 138 (1979-1980) 397-414
Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, przekład zbiorowy, wyd. 3, Wrocław 1997
Homerus, Ilias
Homerus, Odyssea
Jungclaussen W., Über das Greisenalter bei Homer, Flensburg 1970
Mickiewicz A., Literatura słowiańska, Kurs trzeci, wykład XVI, w: Dzieła, wydanie roczni-cowe 1798-1998, t. 10, Warszawa 1998
Minois G., Historia starości od an¬tyku do renesansu, tłum. K. Marczewska, Warszawa 1995
Ostański P., Historiozbawcza wizja starości. Studium egzegetyczno-teologiczne, Poznań 2007
Ouerbach C.A., Conflicts between young and old in Homer’s Iliad, w: The conflict of generations in ancient Greece and Rome, ed. S. Bertman, Amsterdam 1976, 55-64
Podbielski H., Starość i starcy w poematach Homera, w: Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. S. Kruk – E. Flis-Czerniak, Lublin 2006, 59-70
Preisshofen F., Untersuchungen zur Darstellung des Greisenalters in der frühgriechischen Dichtung, Wiesbaden 1977
Reychman-Lee E., Nestor i inni. Przykłady długowieczności wśród starożytnych, „Meander” 37 (1982) 317-323
Schweingruber F., Jugend und Alter in der griechischen Literatur von Homer bis Aristoteles, Diss., Zürich 1918
Stahmer H.M., The Aged in two ancient oral cultures: the ancient Hebrews and Homeric Greece, w: Aging and ederly. Humanistic perspectives in gerontology, eds. S. Spiker – K. Woodward, Atlantic Higlands 1978, 23-36
Stępniewska A., Mickiewicz w kręgu Homera. Struktura epicka „Pana Tadeusza”, Lublin 1998
Wójtowicz H., Gościnność u Homera, w: Księga pamiątkowa poświęcona prof. Zofii Abramowiczównie, red. W. Wróblewski, Toruń 1987
Zucchelli P., I poemi e gli inni omerici, w: Senectus. La vecchiaia nel mondo clas¬sico, ed. U. Mattioli, t. 1: Grecia, Bologna 1995, 1-58

Published
2011-12-15


Stępniewska, A. (2011). Old fathers – Laertes and Priam in epics of Homer. Vox Patrum, 56, 61–72. https://doi.org/10.31743/vp.4208

Alicja Stępniewska 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>