Les personnes âgées et la vieillesse dans l’exégèse alexandrine du Livre de la Genèse. Opinion D’Origène et de Didyme L’Aveugle

Mariusz Szram

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

L’article présente l’interprétation allégorique des textes bibliques sur la vieillesse dans l’exégèse alexandrine des III et IV siècles, principalement dans les commentaires et les homélies sur la Genèse d’Origène et de Didyme l’Aveugle. Dans ces oeuvres on trouve plusieurs textes sur les patriarches en tant que personnes âgées. Origène, en analysant les événements de la dernière période de vie d’Abraham, se concentre sur la compréhension spirituelle de la vieillesse comme la maturité et la per­fection morale. Didyme veut plutôt démontrer son érudition en arithmétique et c’est une symbolique spirituelle des nombres relative à l’âge des patriarches qui l’intéresse. Selon les deux alexandrins, chaque homme doit considérer la vieillesse non pas telle­ment comme une période plus pénible de la vie, mais avant tout comme un état de maturité morale et spirituelle, et essayer d’en arriver à ce stade. Dès lors, la vieillesse physique pourrait être mieux acceptée et serait moins douloureuse et pesante.

Keywords:

Origène, Didyme L’Aveugle, Livre de la Genèse

Bardski K., Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła, Warszawa 2004
Bardski K., Słowo oczyma gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie, Warszawa 2006
Bernardelli G.A., La letteratura dei primi tre secoli tra antropologia classica e spiritualità cristiana, w: Senectus. La vecchiaia nell’an¬tichità, ed. U. Mattioli, vol. 3: Ebraismo e cristianesimo, Bologna 2007
Crouzel H., Théologie de l’image de Dieu chez Origène, Paris 1956
Didymus Caecus, Commentarii in Genesim (in chartis papyraceis Turanis), ed. P. Nautin – L. Doutreleau, SCh 233, Paris 1976
Drobner H., Patrologia, Roma 1998
Lubac H. de, Histoire et esprit. L’intelligence de l’Écriture d’après Origène, Paris 1950
Hanson R.P.C., Alegory and event: a study of the sources and significance of Origen’s interpretation of Scripture, London 1959
Kerrigan A., St. Cyril of Alexandria interpreter of the Old Testament, Roma 1952
Mazzanti A.M., Filone di Alessandria, w: Senectus, vol. 3: Ebraismo e cristianesimo, Bologna 2007
Origenes, Commentarii in Evangelium Ioannis, SCh 120
Origenes, Contra Celsum, SCh 150, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986
Origenes, Homiliae in Genesim, ed. L. Doutreleau, SCh 7bis, Paris 1956, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Homilie o Księdze Rodzaju, PSP 31/1, Warszawa 1985
Origenes, In Canticum canticorum, SCh 375, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Komentarz do Pieśni nad pieśniami. Homilie o Pieśni nad pieśniami, Kraków 1994
Origenes, In Genesim hom, SCh 7bis
Origenes, In Lucam hom., SCh 87
Paciorek A., Chrystocentryzm alegorii chrześcijańskiej w starożytnej hermeneutyce biblijnej, RT 44 (1997) 29-42
Philo, De Abrahamo
Philo, De migratione Abrahami
Philo, Quis rerum divinarum heres sit
Philo Alexandrinus, Quaestiones in Genesim
Prinzivalli E., Didimo il Cieco e l’interpretazione dei Salmi, Roma 1988
Runia D.T., Filone di Alessandria nella prima letteratura cristiana, Milano 1999
Simonetti M., Ancora su allegoria e termini affini in alcuni scrittori gre¬ci, ASE 8 (1991) 363-384
Simonetti M., L’allegoria in Celso, Filone e Origene, w: Tradizione e innova¬zione nella cultura greca da Omero all’età ellenistica: scritti in onore di Bruno Gentili, a cura di R. Pretagostini, III, Roma 1993, 1129-1141
Simonetti M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrysty¬cznej, tłum. T. Skibiński, Kraków 2000
Simonetti M., Sul significato di alcuni termini tecnici nella letteratura esegetica greca, w: La terminologia esegetica nell’antichità. Atti del I Seminario di Antichità Cristiana (Bari, 25 ottobre 1984), ed. C. Curti – J. Gribomont – M. Marin – G. Otranto – J. Pepin – M. Simonetti – P. Siniscalco, Bari 1987, 23-58
Szram M., Chrystus – Mądrość Boża według Orygenesa, Lublin 1997
Szram M., Chrystus jako uosobienie cnót według Orygenesa, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – M. Szram, Lublin 1997
Szram M., Duchowy sens liczb w ale¬gorycznej egzegezie aleksandryjskiej (II-V w.), Lublin 2001
Szram M., Elementy pitagorejskiej symboliki liczb w dziełach Dydyma Ślepego, w: Studia Graeco-Latina, t. 4, red. M. Szarmach – S. Wyszomirski, Toruń 2002
Tigcheler J., Didyme l’Aveugle et l’exégèse allégorique. Étude sémantique de quelques termes exégétiques importants de son commentaire sur Zacharie, Nijmegen 1977

Published
2011-12-15


Szram, M. (2011). Les personnes âgées et la vieillesse dans l’exégèse alexandrine du Livre de la Genèse. Opinion D’Origène et de Didyme L’Aveugle. Vox Patrum, 56, 289–297. https://doi.org/10.31743/vp.4223

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>