De senibus in sancti Augustini scriptis

Augustyn Eckmann

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

Disputatiuncula ex tribus partibus constat. Pars prima de senibus, quibus Augustinus occucurrit et deinde cognovit, narrat. Qui sunt: Vindicianus – medicus excellens, sapiens et humilis; Symplicianus – senex sanctus; Victorinus – artis orandi professor; tutelaris vetus famula nomine vacans, atque Florentius – homo religiosus et pauper. Qui omnes bono exemplo fuerunt Augustino. Pars altera de senibus, quos Augustinus in litteris anti­quis cognovit, dicit. Gaium Marium Regulo opponit, Mario malo res fuerunt secundae, Regulus nobilis aequo animo dolorem tulit. Constantinus Magnus pro bonis actis iam in terra vita longa prosperatus est , duo senes in opere Terentii Heautontimorumenos Menedemus et Chremes exprimunt diversos patres. Pars tertia exempla biblica ostendit. Primi parentes optima valetudine morituri non essent, nisi peccassent, Abraham et Sarra virtutem ad emissionem seminis acceperunt, Senectus Isaac vetustatem Veteris Testamenti significat, Simeon senex et Anna vidua in Spiritu Sancto Dominum infantem cognoverunt.

Keywords:

Augustinus, De senibus

Augustinus, Confessiones, NBA 1, tłum. Z. Kubiak: Święty Augustyn, Wyznania, Warszawa 1987
Augustinus, Contra litteras Petiliani
Augustinus, De civitate Dei, tłum. W. Kornatowski: Święty Augustyn, O Państwie Bożym, II, Warszawa 1977
Augustinus, Epistola
Augustinus, In Joannis Evangelium tractatus
Augustinus, Sermo
Cacciari A., La vecchiaia in S. Agostino, w: Senectus. La vecchiaia nell’antichità, ed. U. Mattioli, vol. 3: Ebraismo e cristianesimo, Bologna 2007, 513-539
Hagendahl H., Augustine and the Latin Classics, t. 2, Goeteborg 1967
Sizoo A., Augustinus de senectute, w: Ut pictura poesis, Leiden 1955

Published
2011-12-15


Eckmann, A. (2011). De senibus in sancti Augustini scriptis. Vox Patrum, 56, 313–319. https://doi.org/10.31743/vp.4225

Augustyn Eckmann 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>