Old age in teaching of st. Basil the Great

Bogdan Czyżewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poland


Abstract

Although St. Basil did not live 50 years, the topic of the old age appears in his works quite often. On the other hand, it is clear that Basil does not discuss this issue in one par­ticular work or in the longer argumentation. The fragmentary statements about old age can be found in almost all his works, but most of them can be found in the correspondence of Basil. In this paper we present the most important ad the most interesting aspect of teach­ing of Basil the Great. As these certificates show that the bishop of Caesarea looked at the old age maturely, rationally estimated passage of time, which very often makes a man different. He experienced it, for example as a spiritual and physical suffering, which often were connected with his person. He saw a lot of aspect of the old age, especially its advan­tages – spiritual maturity and wisdom. What is more, he pointed also to passage of time, which leads a man to eternity, which should be prepared to, regardless how old he is. In his opinion fear is not seen opinions of St. Basil present really Christian way of thinking, well-balanced and calm.

Keywords:

Basil the Great, old age

Amaducci S. – Camellini I., I Padri Cappadoci. Basilio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa, w: Senectus. La vecchiaia nell’antichità ebraica e cristiana, ed. U. Mattioli, vol. 3: Ebraismo e cris¬tianesimo, Bologna 2007
Bazyli Wielki, De legendis gentilium libris, PG 31, tłum. T. Sinko: Św. Bazyli Wielki, Wybór homilij i kazań, Kraków 1947
Bazyli Wielki, Epistula, PG 32, tłum. W. Krzyżaniak: Św. Bazyli Wielki, Listy, Warszawa 1972
Bazyli Wielki, Exhortatio ad sanctum baptisma, PG 31
Bazyli Wielki, Hexaemeron, SCh 26bis, tłum. M. Michalski, Antologia Literatury Patrystycznej, II, Warszawa 1982
Bazyli Wielki, Homilia dicta tempore famis ac siccitatis, PG 31
Bazyli Wielki, Homilia in principium Proverbiorum, PG 31
Bazyli Wielki, Quod rebus mundanis adhaerendum non sit, PG 31
Bazyli Wielki, Regulae brevius tractatae, PG 31
Bazyli Wielki, Regulae fusius tractatae, PG 31
Gregorius Nazianzenus, Oratio
Hamman A., Portrety Ojców Kościoła, tłum. i oprac. zbiorowe, Warszawa 1978
Longosz S., Rodzina wczesnochrześcijańska i jej zadania w nauczaniu św. Bazylego Wielkiego, RTK 28 (1981) z. 4
Małunowiczówna L., Konsolacyjne listy św. Bazylego Wielkiego, RH 24 (1976) z. 3, 61-104
Małunowiczówna L., Problem cierpienia u św. Bazylego Wielkiego, RTK 28 (1981) z. 4, 169-182
Orchowicz R., Opatrzność Boża wobec człowieka w ujęciu św. Bazylego Wielkiego, Gniezno 2010

Published
2011-12-15


Czyżewski, B. (2011). Old age in teaching of st. Basil the Great. Vox Patrum, 56, 339–348. https://doi.org/10.31743/vp.4228

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>