Old age in Cyril of Scythopolis’ the lives of the monks of Palestine

Kamilla Twardowska

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland


Abstract

The problem of went by time is very often in The Lives of the Monks of Palestine written about by Cyril of Scythopolis, famous monk and writer, who lived during first part of VIth century. His main heroes lived very long e.g. Cyriacos died when he was 107, Eutymios – 97, Saba – 94, John Hesychast – 104, Teodosius – 99, – such age was a sign of God’s mercy. Cyril used to write about old monk who was a teacher to young ones, and he created a topos: old means wise, experience; youth – impatience, and to be open for eve­rything which come from laic world. Cyril wrote we shouldn’t be afraid of old age, on the contrary we should wait for this. Old men did wonderful things by founding monasteries, working miracles, playing active in religion and politics. They were paragon of virtue to everyone. What monks at the Judean Desert did to live so long. The first thing was God’s mercy, but the secondo one – very special diet – almost vegetarian.

Keywords:

old age, monks of Palestine, Cyril of Scythopolis

Binns J., Ascetics and ambasadors of Christ. The Monasteries of Palestine (314-631), Oxford 1994
Charanis P., Church and state in the later Roman Empire. The religious policy of Anastasius I, Tessaloniki 1974
Chitty D., A pustynia stała się miastem, tłum. T. Lubowiecka, red. R. Kosiński – T.M. Gronowski, ŹM 45, Kraków 2008
Cyrillus Scythopolitanus, Vita Cyriaci
Cyrillus Scythopolitanus, Vita Euthymii
Cyrillus Scythopolitanus, Vita Joannis Hesychastae
Cyrillus Scythopolitanus, Vita Sabae
Cyrillus Scythopolitanus, Vita Theodosii
Dembińska M., Diet: a comparison of food consumption be¬tween some Eastern and Western monasteries in the 4th - 12th centuries, „Byzantion” 55 (1985) 431-462
Festugière A.J., Les moines d’Orient, III/2: Les Moines de Palestine, Paris 1962
Festugière A.J., Les moines d’Orient, III/3: Les moines de Palestine, Paris 1963
Flusin B., Miracle et historie dans l’oeuvre de Cyrille de Scythopolis, Paris 1983
Frend H.C., The Rise of monophisite movement. Chapters in the history of the Church in the fifth and sixth century, Oxford 1972
Grillmeier A., Das Konzil von Chalcedon – Rezeption und Widerspruch (451-518), Freiburg 2004
Grillmeier A. – Heinrich H., Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart, Würzburg 1951-1954
Haarer F.K., Anastasius I. Policy and Empire in the Late Roman World, Cambridge 2006
Hartmann A., Ariadne, RE II 810-811
Hirschfeld Y., Edible wild plants: the secret diet of monks in the Judean Desert, „Israel, Land and Nature” 16 (1990)
Hirschfeld Y., Monastery of St. Euthymius. Survey and excavation, „Excavations and Surveys in Israel” 3 (1984) 80-86
Hirschfeld Y., Wandering Desert Monks, „Eretz Magazine” 4 (1989)
Hirschfeld Y., Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim, tłum. K. Twardowska, ŹM 53, Kraków 2010
Honigman E., Juvenal of Jerusalem, DOP 5 (1950) 209-279
Horn C., Asceticism and christo¬logical controversy in fifth-century Palestine. The career of Peter the Iberian, Oxford 2006
Longosz S., Ksenodochium – hospicjum wczesnochrześcijańskie, VoxP 16 (1996) t. 30-31, 275-336
Meier M., Anastasios I. Die Entstehung des Byzantinischen Reiches, Stuttgart 2009
Oritz de Urbina I., Das Glaubenssymbol von Chalkedon – sein Text, sein Werden, seine dogmatische Bedeutung, w: Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart, hrsg. A. Grillmeier – H. Bacht, Bd. 1: Der Glaube von Chalkedon, Würzburg 1951, 389-418
Patrich J., Sabas, leader of Palestinian monasticism. A comparative study in Eastern monasticism, fourth to seventh centuries, Dumbarton Oaks Studies 32, Washington 1995
Price R.M., Lives of the monks of Palestine by Cyril of Scythpolis, Kalamazoo 1991
Stein E. – Palanque J.R., Histoire du Bas-Empire, II, Paris 1949
Twardowska K., Cesarzowe bizantyńskie 2 poł. V wieku. Kobiety a władza, Kraków 2009
Twardowska K., Religious views of the Empress Athenais Eudocia, w: Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w 100. rocznicę urodzin, red. E. Dąbrowa – M. Dzielska – M. Salamon – S. Sprawski, Kraków 2010, 621-634
Vailhé S., Saint Euthyme le Grand, moine de Palestine (376-473), ROC 12 (1907)
Vasiliev A.A., Justin the First, Cambridge 1950
Vitae monachorum Palestinensium, ed. crit. E. Schwartz, Kyrillos von Skythopolis, TU 49/2, Leipzig 1939
Winkler S., Die Samariter in den Jahren 529/530, „Klio” 43-45 (1965) 435-457
Wortley J., „Grazers” (boskoi) in the Judean Desert, w: The Sabaite heritage in the Ortodox Church from the fifth century to the present, ed. J. Patrich, Leuven 2001
Yonah A., The Samaritan revolt against the Byzantine Empire, w: Encyclopaedia Judaica IV 127-132

Published
2011-12-15


Twardowska, K. (2011). Old age in Cyril of Scythopolis’ the lives of the monks of Palestine. Vox Patrum, 56, 417–426. https://doi.org/10.31743/vp.4235

Kamilla Twardowska 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.