The role of the „elders” in the selected ancient monastic rules

Krzysztof Ościłowski

Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Paulinów w Krakowie , Poland


Abstract

In the ancient Monastic Rules we can find various principles concerning the Community, persons and Monasteries. Among them we can also find some norms that ap­ply to the so called „Elders” or „seniors”. They distinguish themselves from other monks, by being more advanced in the spiritual and ascetic life and because of this they are set as an example to follow for other Monks. For this reason they have rights to special respect from their fellow brothers. That is the first group of „Elders”. The other group of „Elders” contains Monks of venerable age. They occupy an important position in the monastic community and for this reason their advices, instructions, and admonishes are significant and are often treated as the legal rules. In some cases, „the Elders” are treated as substi­tutes of Superiors, for example: in preaching, in giving permissions, and in rebuking their fellow brothers, as well as superiors. They are also responsible for the formation of nov­ices. The „Elders” were to be respected and those of venerable age were dispensed from certain duties and norms of the Monastic Rule. Summarizing we can say that the role of the „Elders” in the Community was very important from all points of view.

Keywords:

ancient monastic rules, role of the elders

Basilius Magnus, Regulae brevius tractatae, PG 31
Basilius Magnus, Regulae fusius tractatae, PG 31
Benedictus, Regula
Pachomius, Praecepta, PL 23
Pachomius, Regula Macarii
Pachomius, Regula Magistri, SCh 105
Pachomius, Regula Orientalis, SCh 298
Pachomius, Regula Patrum secunda, SCh 297
Rollin B., Jak żyć regułą św. Benedykta. Komentarz do Reguły, Kraków 2005

Published
2011-12-15


Ościłowski, K. (2011). The role of the „elders” in the selected ancient monastic rules. Vox Patrum, 56, 437–445. https://doi.org/10.31743/vp.4237

Krzysztof Ościłowski 
Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Paulinów w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.