The Basilicanus A. 6 (alias e) code and the „Q” family of the manuscript tradition of the "Vita Sancti Pauli Primi Eremitae" of St. Jerome

Bazyli Degórski

Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino a Roma , Italy


Abstract

The essay aims at continuing and completing our previous research concerning the manuscript tradition of the Vita Sancti Pauli Primi Eremitae of St. Jerome. The Basilicanus A.6 (alias E) manuscript, kept in the Vatican Apostolic Library (Archives of the Chapter of St. Peter’s in the Vatican), contains the whole text of the Vita Sancti Pauli Primi Eremitae of St. Jerome – though A. Poncelet places it among the unfinished manuscripts of the works of St. Jerome, while neither J.F. Cherf nor W.A. Oldfather make mention of it. The Basilicanus A. 6 (alias E) manuscript belongs to the „Q” family of the manuscript tradition of the Vita Sancti Pauli Primi Eremitae, established by J.F. Cherf, insofar as it possesses all the variations which are shared solely by the manuscripts codes belonging to this group. On a more technical level, this manuscript belongs to the first subgroup of the „Q” family, since it shares with it all the specific variations. As far as the manuscripts constituting the subgroup of the „Q” family are concerned, the Basilicanus A. 6 is more closely linked to the Vaticanus Latinus 1194 code rather than with the two remaining codes of the subgroup, namely the Vaticanus Latinus 5772 and the Vaticanus Latinus 6075. Nevertheless, the Basilicanus A. 6 cannot directly derive from the Vaticanus Latinus 1194, because it does not always coincide with it, and because it presents some meaningful additions, which are not found in the Vaticanus Latinus 1194.

Keywords:

Vita sancti Pauli, Jerome

Buoncuore M., Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1968-1980), ST 318, Città del Vaticano 1986
Buoncuore M., Bibliografia retrospettiva dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana, ST 361, Città del Vaticano 1994
Cherf J.F., The Latin manuscript tradition of the „Vita Sancti Pauli”, w: Studies in the text tradition of. St. Jerome’s „Vitae Patrum”, ed. W.A. Oldfather, Urbana 1943
Ceresa M., Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana (1991-2000), ST 426, Città del Vaticano 2005
Cortesi M., Teuzone e Bellizone tra grammatica e agiografia, w: La biblioteca di Pomposa, Padova 1994
Degórski B., I manoscritti della „Vita S. Pauli Primi Eremitae” di San Girolamo, conservati nelle biblioteche di Roma, che contengono testo incompleto dell’opera geronimiana o che si ispirano ad essa, Lublin 2011
Degórski B., Najstarszy tekst „Vita S. Pauli Primi Eremitae” św. Hieronima, VoxP 7 (1987) 61-72
Degórski B., Un nuovo indizio per la datazione della „Vita S. Pauli” di Girolamo?, StPatr 33 (1997) 302-310
Degórski R., Conlatio codicum della „Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di San Girolamo (dalle parole: „Amathas vero et Macarius” del primo capitolo sino alla fine dello stesso capitolo), RTK 37 (1990) fasc. 4, 119-162
Degórski R., Edizione critica della „Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di Girolamo, Roma 1987
Degórski R., Edizione critica della „Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di San Girolamo, Institutum Patristicum „Augustinianum”, Roma 1987
Degórski R., I manoscritti della „Vita S. Pauli Primi Eremitae” di san Girolamo conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Lublin 2005
Degórski R., I manoscritti della „Vita S. Pauli Primi Eremitae”di San Girolamo conservati nelle biblioteche di Roma (esclusa la Biblioteca Apostolica Vaticana), Lublin 2010
Degórski R., La „conlatio codicum” della „Vita S. Pauli Primi Eremitae” di san Girolamo, dalle parole: „Verum hostis callidus” del II capitolo sino alle parole: „[...] duo memoriae causa exem¬pla”, VoxP 10 (1990) 251-271
Degórski R., La „conlatio codicum” della „Vita S. Pauli Primi Eremitae” di Girolamo, dall’inizio del II capi¬tolo sino alle parole: „[...] pro Christi nomine gladio percuti” dello stesso capitolo, VoxP 9 (1989) 839-866
Degórski R., La „conlatio codicum” della «Vita S. Pauli Primi Eremitae» (dall’inizio del primo capitolo sino alle parole: „[...] incitata sunt studia” dello stesso capitolo), DPa 1 (1988) 57-101
Degórski R., La famiglia „I” della tradizione manoscritta della „Vita S. Pauli Primi Eremitae” di san Girolamo, DPa 5 (1992) 5-25
Degórski R., La famiglia „Q” della tradizione mano¬scritta della „Vita S. Pauli Primi Eremitae” di san Girolamo, DPa 5 (1992) 26-45
Degórski R., La famiglia „S” della tradizione manoscritta della „Vita S. Pauli Primi Eremitae” di san Girolamo, DPa 6 (1993) 16-41
Degórski R., Odpowiedź Recenzentowi, VoxP 7 (1987) 477-478
Degórski R., Przekaz łacińskich rękopisów „Vita S. Pauli Primi Eremitae”św. Hieronima, Lublin 2000
Degórski R., Stan badań nad „Vita S. Pauli Primi Eremitae”św. Hieronima, w: Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, ed. S. Świdziński, Coesfeld 2010
Degórski R., Un tardivo manoscritto di Cracovia contenente la „Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di San Girolamo, VoxP 8 (1988) 429-434
Degórski R., Uno dei più tardivi manoscritti contenenti la „Vita S. Pauli Primi Eremitae” di San Girolamo, VoxP 8 (1988) 909-912
Dolbeau F., Notes sur deux collections hagiographiques conservées à la Bibliothèque Vaticane [= Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen âge – temps modernes 87], Rome –Paris 1975
Galli A., La fortuna di un traduttore sconosciuto: la versione della „Vita Basilii” ad opera di Eufemio e le leggende dello schiavo di Proterio e della morte di Giuliano l’Apostata, „Filologia mediolatina” 4 (1997)
Levison W., Konstantinische Schenkung und Silvester-Legende, w: Miscellanea Francesco Ehre, II: Per la storia di Roma e dei Papi, ST 38, Roma 1924
Poncelet A., Catalogus codicum hagiographicorum Latinorum Bibliothecarum Romanarum praeter quam Vaticanae, Bruxellis 1909
Saxer V., Une version romaine de la passion de S. Vincent? Deux notes sur BHL 8639, w: Historiam pictura refert. Miscellanea in onore di padre Alejandro Recio Veganzones OFM., Città del Vaticano 1994
Studies in the Text Tradition of. St. Jerome’s „Vitae Patrum”, ed. W.A. Oldfather, Urbana 1943
Verrando G.N., Due leggendari ancora inediti conservati a Ravenna e a Fano, „Rivista di Storia della Chiesa in Italia” 53 (1999)
Verrando G.N., Frammenti e testi agiografici isolati in manoscritti italiani, „Hagiographica” 6 (1999)
Verrando G.N., I due leggendari di Fiesole, „Aevum” 74 (2000)

Published
2011-12-15


Degórski, B. (2011). The Basilicanus A. 6 (alias e) code and the „Q” family of the manuscript tradition of the "Vita Sancti Pauli Primi Eremitae" of St. Jerome. Vox Patrum, 56, 485–493. https://doi.org/10.31743/vp.4239

Bazyli Degórski 
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino a RomaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>