Św. Bazyli Wielki, Zachęta do nieodkładania chrztu (Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma, CPG 2857)Abstrakt

nie dotyczy


Słowa kluczowe

Bazyli Wielki; Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma

Amand de Mendieta E., L’édition critique des homélies de Basile de Césarée, StPatr 7 (1966) 35-45
Arystoteles, Historia animalium
Basilius, De baptismo libri duo, PG 31
Basilius, De Spiritu Sancto, PG 32
Basilius, Homiliae diversae, CPG 2845-2869
Basilius, Homiliae in Hexaemeron, PG 29
Basilius, Homiliae super Psalmos, PG 29
Belu Dimitru, Activitatea omiletica a sfîntului Vasile cel Mare (= Die Predigertätigkeit des hl. Basilius des Grossen), w: Sfîntul Vasile cel Mare. Inchinare la 1600 de ani de la sávîrsirea sa, Bucaresti 1980, 181-205
Bober A., Sakramenty wiary. Wstęp i wybór, Kraków 1970
Campbell J.M., The influence of the second sophistic on the style of the Sermons of St. Basil the Great, Cleveland 1983
Girardi M., Il giudizio finale nella omiletica di Basilio di Cesárea, „Augustinianum” 18 (1978) 183-190
Girardi M., Per un’edizione critica delle „Homiliae in Psalmos” di Basilio di Cesarea, VetCh 45 (2008) 155-160
Gregorius Nazianzenus, Oratio, PG 36
Gregorius Nyssenus, Adversus eos qui differunt baptismum, PG 46
Joannes Chrysostomus, Ad illuminandos catechesis, PG 49
Joannes Chrysostomus, In Acta Apostolorum hom., PG 60
Joannes Chrysostomus, In Epistulam II ad Corinthios hom., PG 61
Joannes Chrysostomus, In Joannem hom., PG 59
Matina M. La, L’omelia come conferenza spirituale, „Pan” 18-19 (2001) 265-285
Cicero C. Lo, Rufino traduttore di Basilio: emulazione e citazioni bibliche, w: Tra IV e V secolo. Studi sulla cultura latina tardoantica, ed. J. Gualandri, Milano 2002, 97-117
Micle V., Sfîntul Vasile cel Mare predicator al cuvintului lui Dumnezeu (Basilius Prediger des Wortes Gottes), „Mitropolia Banatului” 29 (1979) 610-633
Petrus Chrysologus, Sermo, PG 52
Pliniusz, Historia naturalis
Rouillard E., L’édition des “Homelies morales” de Basile de Cesarée, StPatr 18/2 (1989) 75-78
Rouillard E., Peut-on retrouver le texte authentique de la prédication de saint Basile, StPatr 7 (1966) 90-101
Rouillard E., Recherches sur la tradition manuscrite des „Homélies diverses” de S. Basile, „Revue Mabillon” 48 (1958) 81-98
Rouillard E., La tradition manuscrite des „Homélies diverses” de saint Basile, StPatr 3 (1961) 116-123
Rudberg S.Y., The manuscript tradition of the „Moral Homilies” of St. Basil, StPatr 3 (1961) 124-118
Omelie di Basilio di Cesárea: tradotte in latino da Rufino di Aquileia, introd. testo e trad. A. Salvini, Napoli 1998
Salvini A., Sulla tecnica di traduzione dal greco in latino nelle Homiliae morales di Basilio-Rufino, „Studi Classici e Orientali” 46 (1998) 845-889
Salvini A., Sulla tradizione manoscritta delle otto „Homiliae morales” di Basilio-Rufino, „Studi Classici e Orientali” 44 (1994) 217-251
Sinko T., Św. Bazyli Wielki, Wybór homilij i kazań. Wstęp, Kraków 1947
Sinko T., Wstęp, w: Św. Bazyli Wielki, Wybór homilij i kazań, Kraków 1947
Quasten J., Patrologia, II, Casale 1980
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Gładyszewski, L., & Longosz, S. (2018). Św. Bazyli Wielki, Zachęta do nieodkładania chrztu (Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma, CPG 2857). Vox Patrum, 56, 543-557. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4242

Ludwik Gładyszewski 
Polska  Polska
Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>