Julian of Toledo, Prognosticum futuri saeculi – Foreknowledge of the world to come, transl. and introd. by Tommaso Stancati OP, Foreword by card. Antonio Cañizares Llovera, Ancient Christian Writers 63, New York – Mahwah 2010, The Newman Press, pp.608

Bazyli Degórski

Università San Tomaso , Italy


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

review


Published
2011-12-15


Degórski, B. (2011). Julian of Toledo, Prognosticum futuri saeculi – Foreknowledge of the world to come, transl. and introd. by Tommaso Stancati OP, Foreword by card. Antonio Cañizares Llovera, Ancient Christian Writers 63, New York – Mahwah 2010, The Newman Press, pp.608. Vox Patrum, 56, 667–670. https://doi.org/10.31743/vp.4254

Bazyli Degórski 
Università San TomasoLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>