The ascetic writings of Basil the Great in the context of the Eustachius’ of Sebaste monastic poverty doctrine

Dariusz Kasprzak

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


Abstract

We can distinguish two essential approaches to the issue of monastic poverty in the teaching of St Basil: a critical anti-Eustachian and a positive, unpolemical attitude. He pointed out his critical approach to main points of the doctrine introduced by Eustachius i.e.: the refusal of marriage and condemnation of the possession of any property, even in order to use it for charity purposes. It is clearly visible in his late writings – Letters, Moralia. St. Basile proved, in these writings, the necessity of the use of properties, from a biblical and ecclesiastical point of view because – for example to pay taxes. The positive approach which accepted voluntary poverty is clearly visible in his Moralia, Greater Asketikon and Lesser Asketikon. The bishop of Caesarea considered voluntary poverty as the mean to achieve a state of the unity of Christian life. The only Christian purpose is to give glory to the Lord and salvation.

Keywords:

Eustachius, Basil the Great, poverty

Athanasius, Epistula ad episcopos Aegypti et Libyae, PG 25
Athanasius, Historia arianorum ad monachos, PG 25
Barnes T.D., The date of the Council of Gangra, JThS 40 (1989)
Basilius, De judicio Dei, PG 31
Basilius, Epistula, PG 32, tłum. W. Krzyżaniak: Św. Bazyli Wielki, Listy, Warszawa 1972
Basilius, Regulae breviores, PG 31
Basilius, Regulae fusius et brevius tractatae, PG 31
Basilius, Regulae morales, PG 31
Burini C., La „comunione” e „distribuzione dei beni” di Atti II, 44 e IV, 32. 35 nelle Regole Monastiche di Basilio Magno, „Benedictina” 28 (1981) 151-169
Canones Apostolorum
Canones et Epistula synodica Gangrensis contra Eustathium et immoderatam ascesem, ŹMT 37
Churruca J. de, L’anathème du concile de Gangres contre ceux qui sous prétexte de Christianisme incite les esclaves à quitter leurs maîtres, „Revue d’Histoire du Droit” 60 (1982) 261-278
Epistula synodica Gangrensis, ŹMT 37
Eustacjusz z Sebasty, SWP 139
Dam R. Van, Families and friends in late Roman Cappadocia, Philadelphia 2003
Damasus papa, Epistula, PL 13
Decretum Gratiani
Dokumenty synodów od 50 do 381 roku (Synody i Kolekcje Praw, t. 1), oprac. A. Baron – H. Pietras, ŹMT 37, Kraków 2006
Forlin Patrucco M., Social patronage and political mediation in the activity of Basil of Caesarea, StPatr 17/3 (1982) 1102-1107
Frazee Ch.A., Anatolian asceticism in the fourth century: Eustathios of Sebastea and Basil of Caesarea, „The Catholic Historical Review” 66 (1980) 16-33
Giet S., Les idées et l’action sociale de Saint Basile, Paris 1941
Girardi M., Alleanza ed elezione. Il nuovo popolo di Dio, w: M. Girardi, Basilio di Cesarea interprete della Scrittura. Lessico, principi ermeneutici, prassi, Bari 1998, 199-208
Girardi M., Erotapokriseis neotestamentaria negli ascetica di Basilio di Cesarea. Evangelismo e paolinismo nel monachesimo delle origini, ASE 11 (1994) 461-490
Górny J., Wpływ św. Bazylego na rozwój życia monastycznego, VoxP 2 (1982) z. 3
Gribomont J., Eustace de Sébaste, DSp IV 1708
Gribomont J., Eustazio di Sebaste, NDPAC I 1865-1866
Gribomont J., Histoire du text des ascétiques de saint Basile, Louvain 1953
Gribomont J., Il prezioso sangue in Basilio, w: Sangue e antropologia biblica nella Patristica, ed. F. Vattioni, Roma, 1982
Gribomont J., Le dossier des origines du messalianisme, w: Epaktasis. Mélanges offerts au Cardinal J. Daniélou, Paris 1972
Gribomont J., Le monachisme au IVe siècle en Asie Mineure. De Gangres au Messalianisme, StPatr 2 (1957) 400-415
Gribomont J., Les Règles épistolaires de saint Basile: Lettres 173 et 22, „Antonianum” 54 (1979) 255-287
Gribomont J., Povertà, DIP VII, Roma 1983
Gribomont J., Saint Basile et le monachisme enthousiaste, „Irénikon” 62 (1980) 123-144
Gribomont J., Święty Bazyli – ewangeliczny rewolucjonista, RTK 27 (1980) z. 4
Kochanek P., Nauczanie społeczne Bazylego Wielkiego. Zagadnienia wybrane, „Summarium KUL” 16-17 (1987-1988)
Naumowicz J., Instytucje charytatywne św. Bazylego. „Bazyliada”, VoxP 16 (1996) t. 30-31, 125-139
Naumowicz J., Wstęp, w: Św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, t. 1, ŹM 5, Kraków 1994
Paczkowski C.M., Egzegeza biblijna Bazylego Wielkiego, „Quaestiones Selectae” 1 (1994) 29-41
Pouchet R., Basile le Grand et son univers d’amis d’après sa correspondence. Une strategie de communion, SEA 36, Roma 1992
Riggi C., Ascetica e sangue in Basilio, w: Sangue e antropologia nella Liturgia, ed. F. Vattioni, Roma, 1984, 1125-1146
Schwartz E., Die Kanonenssammlungen der alten Kirche, w: tegoż, Gesammelte Schriften, Bd. 4: Zur Geschichte der alten Kirche und ihres Rechtes, Berlin 1960
Scicolone S., Basilio e la sua organizzazione dell’attività assistenziale a Cesarea, CCC 3 (1982) 353-372
Socrates, HE, PG 67, tłum. S. Kazikowski: Sokrates Scholastyk, Historia kościelna, Warszawa 1986
Sozomenus, HE, PG 67, tłum. S. Kazikowski: Hermiasz Sozomen, Historia kościelna, Warszawa 1989
Steward C., „Working the Earth of the Heart”. The Messalian controversy in History. Texts and language to 431, Oxford 1991

Published
2010-07-15


Kasprzak, D. (2010). The ascetic writings of Basil the Great in the context of the Eustachius’ of Sebaste monastic poverty doctrine. Vox Patrum, 55, 257–273. https://doi.org/10.31743/vp.4338

Dariusz Kasprzak 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)