„…with Priscilla his wife”. Quintus in "Martyrium Polycarpi" 4, 1 as a typus of Montanus in the light of the reference to Acts of the Apostles 18, 2

Jan M. Kozłowski

Uniwersytet Warszawski


Abstract

Martyrium Polycarpi 4, 1 opowiada o samowydaniu się w ręce pogańskich prześladowców niedoszłego męczennika Kwintusa, który na widok zwierząt załamał się i złożył pogańską ofiarę. Od dawna uczeni dostrzegali, że słowa, za pomocą których autor Martyrium Polycarpi wprowadził postać Kwintusa, stanowią prawdopodobne nawiązanie do Dziejów Apostolskich 18, 2, gdzie wprowadzona zostaje postać żyda Akwili. Niniejszy artykuł jest propozycją takiej interpretacji tego nawiązania, która z jednej strony potwierdza opinię wielu uczonych (wśród nich G. Buchmanna), że Kwintus jest w Martyrium Polycarpi 4, 1 przedstawiony jako montanista, z drugiej zaś sugeruje, iż w postaci Kwintusa mamy ponadto do czynienia z typem samego herezjarchy Montana.

Keywords:

Quintus, Martyrium polycarpi, Montanus, Acts of the Apostles

Beyschlag K., Clemens Romanus und der Frühkatholizismus. Untersuchungen zu I Clemens 1-7, BHTh 35, Tübingen 1966
Boeft J. Den – Bremer J., Notiunculae Martyrologicae 5, VigCh 49 (1995)
Buschmann G., Das Martyrium des Polykarp, KAV 6, Göttingen 1998
Buschmann G., Martyrium Polycarpi 4 und der Montanismus, VigCh 49 (1995)
Buschmann G., christou koinonos (MartPol 6, 2), das Martyrium und der ungeklärte koinonos – Titel der Montanisten, ZNW 86 (1995) 243-264
Clemens Alexandrinus, Stromata
Croix G.E.M. De Ste., Why were the early Christians persecuted?, „Past and Present” 26 (1963)
Cyril of Jerusalem, Catecheses, PG 33
Dehandschutter B., An Updated Edition of the Martyrdom of Polycarp, in: Polycarpiana. Studies on Martyrdom and Persecution in Early Christianity. Collected Essays, ed. J. Leemans, Leuven 2007, 3-27
Dehandschutter B., Le martyre de Polycarpe et le dévelopment de la conception du martyre au deuxième siècle, StPatr 17/2 (1982)
Dehandschutter B., Martyrium Polycarpi, Een literair-kritische studie, BETL 52, Leuven 1979
Epiphanius, Panarion
Eusebius, HE
Ford J.M., Was Montanism a Jewish-Christian heresy?, JEH 17 (1966) 145-158
Fox R.L., Pagans and Christians, San Francisco 1986
Guillaumin M.L, En marge du „Martyre de Polycarpe”: le discernement des allusions scriptuaires, in: Forma Futuri. Studi in onore del Cardinale M. Pellegrino, Torino 1975
Heine R.E., The Montanist oracles and testimonia, Macon 1989
Herz P., Asiarchen und Archiereia, zum Provinzialkult der Provinz Asia, „Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte” 7 (1992) 93-115
Hippolytus, Refutatio
Jensen A., Prisca-Maximilla-Montanus: Who was the Founder of Montanism?, StPatr 26 (1993)
Kozłowski J.M., Datowanie „Martyrium Polycarpi” w świetle zależności od „De morte Peregrini” i „Fugitivi” Lukiana z Samostat, „Studia Źródłoznawcze” 7 (2008) 64-85
Lightfoot J.B., The Apostolic Fathers II /1, Peabody 1989
Lightfoot J.B., The Apostolic Fathers, Clement, Ignatius, Polycarp, II /3, Peabody 1989
Lucianus Samosatensis, De morte Peregrini
Marcus Aurelius, Meditationes
Martyrium Polycarpi, ed. H. Musurillo: The Acts of the Christian Martyrs, Oxford 1972
Musurillo H., The Acts of the Christian Martyrs, Oxford 1972
Orbán A.P., Atti e Passioni dei Martiri, Milano 1987
Origenes, In Mtthaeum hom.
Ronchey S., Indagine sul Martirio di san Policarpo, Roma 1990
Saxer V., Bible et hagiographie, Bern 1986
Serapion Eusebius, HE
Strobel A., Das heilige Land der Montanisten. Eine religionsgeographische Untersuchung, Berlin – New York 1980
Suetonius, Vitae Caesarum. Nero
Tabbernee W., Fake prophecy and polluted sacraments. Ecclesiastical and imperial reactions to Montanism. Supplements to Vigiliae Christianae 84, Leiden – Boston 2007
Tertullianus, Ad Scapulam
Tertullianus, De anima
Tertullianus, De fuga in persecution
The Synodicon Vetus. Text, translation, and notes by J. Duffy – J. Parker, Washington DC 1979
Trevett Ch., Montanism, in: The early Christian world, vol. II , ed. P.F. Esler, London – New York 2000
Download

Published
2010-07-15


Kozłowski, J. M. (2010). „…with Priscilla his wife”. Quintus in "Martyrium Polycarpi" 4, 1 as a typus of Montanus in the light of the reference to Acts of the Apostles 18, 2. Vox Patrum, 55, 375–383. https://doi.org/10.31743/vp.4343

Jan M. Kozłowski 
Uniwersytet WarszawskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)