La proclamazione della Theotokos durante il Concilio di Efeso

Janusz Królikowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


Abstract

E’ tornata la questione della proclamazione della Theotokos a motivo del libro di E. Adamiak Traktat o Maryi (Trattato su Maria), in cui è stato messo in dubbio il significato fondamentale del Concilio Efesino per lo sviluppo del dogma mariano. Occorrva quindi ricordare alcuni dati essenziali riguardanti quel concilio e la soluzione autorevole della questione mariana posta da Nestorio. L’articolo esamina quindi i punti salienti del dibattito tra Nestorio e Cirilo di Alessandria, mettendo accento sullo svolgimento del concilio. Si dimostra evidente che non sono giustificati i dubbi riguardanti la proclamazione della Theotokos durante quel concilio che costituisce una pietra milare dello sviluppo della dottrina mariana nella Chiesa.

Keywords:

theotokos, concilio di efeso

Adamiak E., Traktat o Maryi, w: Dogmatyka, t. 2, red. E. Adamiak – A. Czaja – J. Majewski, Warszawa 2006
Bartnik C.S., Sobór efesko-aleksandryjski jako wydarzenie historyczne, w: Maryja w tajemnicy Chrystusa, red. S.C. Napiórkowski – S. Longosz, Niepokalanów 1997
Clemens Alexandrinus, Stromata, GCS 52, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska: Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, t. 1, Warszawa 1994
Crouzel H., La théologie mariale d’Origène, SCh 87
Cyrillus Alexandrinus, Epistula
Częsz B., Maryja – nasza Siostra. Patrystyczny przyczynek do mariologii antropologicznej, VoxP 28 (2008) t. 52, 99-107
Dokumenty Soborów Powszechnych, oprac. A. Baron – H. Pietras, t. 1 (325-787), ŹMT 24, Kraków 2001
Dokumenty synodów 381-431 roku, oprac. A. Baron – H. Pietras, ŹMT 52, Kraków 2010
Giambernardini G., Il „Sub tuum praesidium” e il titolo „theotokos” nella tradizione egiziana, „Marianum” 31 (1969) 324-362
Gregorius Nazianzenus, Epistula, SCh 208
Joannes Paulus II, Litterae Apostolicae „A Concilio Constantinopolitano” (25 III 1981), VoxP 1 (1981) z. 1
Królikowski J., Maryja w perspektywie prawdy o Ojcu. Kilka uwag o mariologii Ojców Kapadockich, SMa 1 (1999) nr 2, 198-209
Królikowski J., Theotokos w teologii św. Atanazego. Problem mariologiczny w IV wieku i jego znaczenie, SMa 2 (2000) nr 1, 56-73
Królikowski J., Zbawcze znaczenie wcielenia u Teodora z Mopsuestii, VoxP 20 (2000) t. 38-39, 247-258
Longosz S., Bogarodzica w nauce Ojców Kapadockich, SMa 2 (2000) nr 2, 84-104
Scipioni L.I., Nestorio e il Consilio di Efeso, Studia Patristica Mediolanensia 1, Milano 1974
Socrates, HE, SCh 506, tłum. S. Kazikowski: Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła Warszawa 1986
Starowieyski M., Mariologia Orygenesa, PSP 36, Warszawa 1986
Starowieyski M., Mariologia św. Atanazego Wielkiego, RTK 23 (1976) z. 4, 109-132
Starowieyski M., Tytuł „Theotokos” w świadectwach przedefeskich, AnCra 16 (1984) 409-449
Studer B., Il Concilio di Efeso (431) nella luce della dottrina di Cirillo di Alessandria, w: La mariologia nella catechesi dei Padri (età postnicena), ed. S. Felici, Roma 1989, 49-67
Vagaggini C., Maria nelle opere di Origene, OCA 131, Roma 1962

Published
2010-07-15


Królikowski, J. (2010). La proclamazione della Theotokos durante il Concilio di Efeso. Vox Patrum, 55, 385–393. https://doi.org/10.31743/vp.4344

Janusz Królikowski 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>