La terminologia episcopal en "De synodis" de Hilario de Poitiers

Rafał Nakonieczny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstract

El análisis del texto De synodis y de la terminología utilizada en este texto permite conocer la nomenclatura relacionada con la función y con la dignidad de obispo (episcopus, episcopatus). Durante las investigaciones puramente terminológicas aparece por la fuerza de las cosas el tema abordado por Hilario – el tema de la sucesión. Un criterio importante para utilizar sinónimos del substantivo episcopus es para Hilario la actitud hacia respecto por la persona determinada por el a Saturnino de Arelate, y en el contexto más amplio: el problemo de la ortodoxia expresado por el concilio en Nicea.

Keywords:

terminologia episcopal, Hilario de Poitiers, De synodis

A Select Library of the Nicene and Post-nicene Fathers of the Christian Church 9, ed. Ph. Schaff – H. Wace, Buffalo – New York 1973
Doignon J., Les plebs de la Narbonnaise et la „comunion” d’Hilaire de Poitiers durant la crise arienne du milieu du IVe siècle en Gaule, REAug 80 (1978) 95-107
Durst M., Die „Epistula de synodis” des Hilarius von Poitiers – Probleme der Textkonstitution, w: Textsorten und Textkritik, Wien 2002
Ehrhardt A., The Apostolic succesion in the first two centuries of the Church, London 1953
Figura M., Das Kirchenverständnis des Hilarius von Poitiers, Freiburg – Wien 1984
Hilarius Pictaviensis, Contra Constantium Imperatorem, PL 10
Hilarius Pictaviensis, De synodis, PL 10
Hilarius Pictaviensis, De Trinitate
Kinnavey R.J., The vocabulary of St. Hilary of Poitiers as contained in Commentarius in Matthaeum, Liber I Ad Constantium and De Trinitate. A morphological and semasiological study, Washington 1935
Meslin M., Hilaire et la crise arienne, w: Hilaire et son temps. Actes du colloque de Poitiers 29 septembre – 3 octobre 1968 à l’occasion du XVIe centenaire de la mort de saint Hilaire, Paris 1969
Nakonieczny R., Kościół wobec innowierców w „De synodis” Hilarego z Poitiers. Aspekt terminologiczny, VoxP 28 (2008) t. 52, 699-711

Published
2010-07-15


Nakonieczny, R. (2010). La terminologia episcopal en "De synodis" de Hilario de Poitiers. Vox Patrum, 55, 449–461. https://doi.org/10.31743/vp.4349

Rafał Nakonieczny 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)