Saint Jerome and veritas hebraica on the basis of the correspondence with saint Augustine

Monika Ożóg

Uniwersytet Opolski


Abstract

Świętego Hieronima znamy przede wszystkim z komentarzy biblijnych oraz z Vulgaty, łacińskiego przekładu Biblii. Zmiana podejścia do Pisma Świętego zaproponowana przez Hieronima to bezsprzecznie jeden z momentów przełomowych, wręcz rewolucyjnych dla Kościoła IV i V wieku, moment wprowadzenia do intelektualnego i liturgicznego obiegu nowego tekstu, który z czasem utrwalił swą niezaprzeczalną pozycję na Zachodzie. W przekładzie tym Hieronim przyjął zasadę powrotu do veritas hebraica, jako nadrzędnej w interpretacji Starego Testamentu. Oczywiście w akceptacji tego stanowiska od razu pojawiło się wiele sprzeciwów oraz kontrowersji. Powstał dylemat: czy tłumaczyć z hebrajskiego jak chciał Hieronim, czy bronić kanoniczności Septuaginty, której podjął się św. Augustyn. W niniejszym artykule epizod ten, na podstawie korespondencji Hieronima z Augustynem, zostanie przedstawiony jako jeden z momentów przełomowych tego okresu, który utrwalił niezaprzeczalną pozycję tego tłumaczenia na Zachodzie.

Keywords:

Augustine, Jerome, veritas hebraica

Apocryphon: Aristeae Epistula, ed. A. Pellettier, SCh 89, Paris 1962, transl. M. Wojciechowski: List Arysteasza, STV 40 (2002) 121-167
Augustinus, De civitate Dei
Augustinus, Epistula, PL 22
Barr J., St Jerome’s appreciation of Hebrew, „Bulletin of the John Rylands Library” 49 (1966) 280-302
Cavallera F., Saint Jérôme: sa vie et son oeuvre, vol. 2, Louvain 1922
Eusebius, HE
Hieronymus, Apologia adversus libros Rufini, PL 23
Innocentius I, Epistula, PL 20
Jerome, De viris illustribus, PL 23
Jerome, Epistula, PL 22
Loader J.A., Die Problematik des Begriffes hebraica veritas, „Hervormde Teologiese Studies” 64 (2008)
Lubac H. de, Esegesi medievale, Roma 1971
Müller M., Graeca sive hebraica veritas? The defence of the Septuagint in the early Church, ibidem 3 (1989) 103-124
Müller M., Hebraica sive Graeca Veritas. The Jewish Bible at the time of the New Testament and the Christian Bible, „Scandinavian Journal of the Old Testament” 3 (1989) 55-71
Rebenich S., Jerome: The „Vir Trilinguis” and the „Hebraica Veritas”, VigCh 47 (1993) 50-77
Rufinus, Apologia contra Hieronymum, CCL 20
Simonetti M., Między dosłownością a alegorią, MT 26, Kraków, WAM 2000
Vogles H., Ambrosiaster und Hieronymus, RBen 66 (1956)
Wojciechowski M., Kanon biblijny, in: Encyklopedia Religii, vol. 5, Warszawa 2002
Download

Published
2010-07-15


Ożóg, M. (2010). Saint Jerome and veritas hebraica on the basis of the correspondence with saint Augustine. Vox Patrum, 55, 511–519. https://doi.org/10.31743/vp.4353

Monika Ożóg 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)