Les punaises obéissants à s. Jean l’apôtre dans les Actes de Jean

Marek Starowieyski

Uniwersytet Warszawski


Abstract

Dans les Actes apocryphes de Jean (chap. 64), du II/IIIe s., on trouve un épisode avec les punaises: l’Apôtre commande aux insectes de ne pas inquiéter ses élèves. Cet épisode appartiennt au grupe de récits sur les animaux, populaires dans l’antiquité soit païenne soit chrétienne; ici nous avons affaire à un typique récit sur les animaux obéissants. Ce qui caractérise ce récit est le fait que l’auteur le présente à la première personne et qu’il prend comme objet les punaises – insectes détestés et méprisés chez les auteurs anciens. Dans l’article on analyse les mentions sur les punaises chez les auteurs anciens et les récits sur les animaux obéissants. Enfin ce récit appartiens à un groupe de récits-plaisanteries qu’on rencontre dans les Actes de Jean (l’épisode avec le perdrix, l’épisode avec le portrait de Jean).

Keywords:

Actes de Jean, Jean l’apôtre, punaises

Acta Apostolorum Apocrypha, ed. R. Lipsius – M. Bonnet
Acta Joannis, ed. E. Junod – J.D. Kaestli, CCAp 1, Turnhout 1983
Aelianus, De natura animalium, ed. F. Maspero, I, Milano 1998
Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, II/1: Apostołowie, Kraków 2007
Aristophanes, Nubes, tłum. J. Tyszkowska-Ławińska, w: Arystofanes, Komedie, I, Warszawa
Aristophanes, Plutos
Aristophanes, Ranae, tłum. J. Tyszkowska-Ławińska, II, Warszawa 2003
Aristoteles, Historia animalium, tłum. P. Siwek, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, III, Warszawa 1992
Arnobius, Adversus nationes, PL 5,
Artemidorus, Onirocriticon, ed. A. Giardino, Milano 2006
Augustinus, Contra Adimantum, CSEL 25
Augustinus, Contra Julianum, PL 44
Augustinus, De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, PL 32
Catullus, Carmina, tłum. A. Świderkówna: Katullus, Poezje, BN II 105, Wrocław 1956
Chrysippus, Fragmenta, w: Stoicorum Veterum Fragmenta, Milano 2002
Clemens Alexandrinus, Quis dives salvetur, GCS 17, tłum. J. Czuj, Który człowiek bogaty może być zbawiony, oprac. J. Naumowicz, MBOK 2, Kraków 1995
Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, ed. C.G. Goldfather, London 1953
Eugenius Toletanus, Versus de aestate, PL 87
Hieronymus, In Joël, PL 25
Hieronymus, In Psalmum
Hieronymus, Tractatus in Ps, CCL 78
Horatius, Satura, tłum. O. Jurewicz: Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, II, Warszawa 2000
Horuj S., Hysychasm. An annotated bibliography, Moscow 2004
Isidorus, Etymologiarum, PL 82
Joannes Cassianus, Collationes, CSEL 13
Krawczuk A., Sennik Artemidora, Warszawa 1972
Lampe G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961
Livius Andronicus, Gladiolus, w: Remains of Old Latin, II, ed. E.H. Warminton, London 1961
Martialis, Epigrammata
Parmenion, Anthologia Palatina, ed. P. Waltz, Paris 1957
Pausanias, Graeciae descriptio, ed. H.A. Ormerod, 2, London 1960
Plautus, Curculio, ed. A. Ernout, Paris 1961
Plinius, Historia naturalis, ed. W.H.S. Jones, London 1963
Plutarchus, De stoicorum repugnantiis, ed. A. Casevitz – D. Babut, Paris 2004
Plümacher E., Paignion und Biberfabel, „Apocrypha” 3 (1992) 69-109
Porfiriusz, De abstinentia
Porphyrius, Vita Pythagorae, tłum. J. Gajda-Krynicka, Wrocław 1993
Richter W., Wanze, w: Pauly-Wissowa, Suppl. XIV, München 1974
Sőder M., Die apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike, Stuttgart 1969
Spittler J.E., Animals in the Apocryphal Acts of the Apostles, Tübingen 2008
Thesaurus linguae latinae, III, Lipsiae 1907
Varro, Res rusticae, ed. J. Heurgon, Paris 1978

Published
2010-07-15


Starowieyski, M. (2010). Les punaises obéissants à s. Jean l’apôtre dans les Actes de Jean. Vox Patrum, 55, 569–578. https://doi.org/10.31743/vp.4357

Marek Starowieyski 
Uniwersytet WarszawskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>