Praecepta Ignatii Antiocheni ad Philadelphios Ecclesiae unitatis ratione ob iudaizantium actiones

Norbert Widok

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

Huius dissertatiunculae tenor perpendit ecclesiae unitatem, quam Ignatius Antiochenus in Epistula ad Philadelphios expromit. Inter varios enim coetus religiosos in urbe Philadelphia significanter exstiterunt christiani inclinati ad iudaicam religionem. Ignatius illis praecepta introducenda in vitam christianam definit, quorum una Eucharistia et unus episcopus maximi momenti sunt. Oboedientia erga episcopum unus modus fit ad adipiscendam ecclesiae unitatem.

Keywords:

Ignatius Antiochenus, iudaizantes

Acta Pauli et Theclae, tłum. M. Starowieyski: Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. II/1, Kraków 2007
Bleyenberg U., „Im einen Leib seiner Kirche”. Zum Verhältnis von Eucharistie und Kirche bei Ignatius von Antiochien, „Trierer theologische Zeitschrift” 104 (1995)
Brent A., Ignatius of Antioch. A Martyr Bishop and the origin of Episcopacy, New York 2007
Davies J.G., The origins of docetism, StPatr 6 (1959) t. 4, 13-35
Davies S.L., The revolt of the widows: the social world of the Apocryphal Acts, London 1980
Donahue P.J., Jewish Christianity in the Letters of Ignatius of Antioch, VigCh 32 (1978)
Eusebius Caesariensis, HE, SCh 31
Gibbard S.M., The Eucharist in the Ignatian Epistles, StPatr 8 (1966) 214-218
Ignatius Antiochenus, Epistula ad Philadelphios, SCh 10
Mała encyklopedia kultury antycznej, red. K. Kumaniecki – K. Michałowski – L. Winniczuk, Warszawa 1983
Martyrium Polycarpi, SCh 10, tłum. A. Świderkówna, BOK 10, Kraków 1998
Richardson C., The Christianity of Ignatius of Antioch, New York 1967
Schoedel W.R., Ignatius of Antioch. A Commentary on the Letters of Ignatius of Antioch, Philadelphia 1985
Słomka J., Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Katowice 2007
Trevett Ch., A study of Ignatius of Antioch in Syria and Asia, New York 1992
Uebele W., „Viele Verführer sind in die Welt ausgegangen”. Die Gegner in den Briefen des Ignatius von Antiochien und in den Johannesbriefen, Stuttgart 2001
Wehr L., Arznei der Unsterblichkeit. Die Eucharistie bei Ignatius von Antiochien und im Johannesevangelium, Münster 1987
Widok N., Ołtarz w eklezjologii Ignacego Antiocheńskiego, w: Sympozja Kazimierskie, t. 6: Ofiara – kapłan – ołtarz w świecie późnego antyku, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska – D. Próchniak, Lublin 2008

Published
2010-07-15


Widok, N. (2010). Praecepta Ignatii Antiocheni ad Philadelphios Ecclesiae unitatis ratione ob iudaizantium actiones. Vox Patrum, 55, 667–673. https://doi.org/10.31743/vp.4364

Norbert Widok 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.