The model of the perfect Christian in st. Cyprian’s writings

Marcin Wysocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstract

The article shows the model of the perfect Christian depicted by the Bishop of Carthage, St. Cyprian. This model is particularly interesting since it was formed during the persecution, which had a major impact on shaping the image of the perfect Christian. This paper consists of three main parts: the first - St. bishop Cyprian of Carthage and his time – in which the circumstances of his pastoral work and his works are given, the other - Perfection for all - shows a model of perfection that St. Cyprian proposed to all believers, and in the third part, the martyrs - „a fruit a hundredfold” of perfection - are portrayed. To them Cyprian admitted the highest degree of Christian perfection. For bishop Cyprian the Christian-martyrs, who perfectly fulfilled God’s commandments in everyday life and in the most perfect way they united themself with Christ in the suffering and in the death, were primarily a perfect model of the Christians. And this model of perfect Christianmartyr for decades after Cyprian - till the reign of Emperor Constantine the Great - was the main model of a perfect Christian.

Keywords:

Cyprian, perfect Christian

Barnes T.D., An African Governor under Decius, JTS 25 (1974).

Barnes T.D., Tertullian: a historical and literary study, Oxford 2005.

Baumeister T., Die Anfänge der Theologie des Martyriums, Münster 1980.

Benson E.W., Cyprian. His life, his times, his work, New York 1897.

Berardino A. Di, Libellus, NDPAC II 2814-2815.

Birley A., A persecuting praeses of Numidia under Valerian, JTS 42 (1991) 598-610.

Brent A., Cyprian and the question of Ordinatio per Confessionem, StPatr 36 (2001) 323-337.

Brent A., Cyprian’s reconstruction of the Martyr tradition, JEH 53 (2002) 241-268.

Burns J.P., Cyprian the Bishop, London 2002.

Clarke G.W., Prosopographycal note on the Epistles of Cyprian, II: The Proconsul of Africa in 250, „Latomus” 31 (1972) 1053-1057.

Clarke W., Some observations on the persecution of Decius, „Antichton” 3 (1969) 63-76.

Degrassi A., I fasti consolari dell’impero romano, Roma 1952.

Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, red. A. Baron – H. Pietras, ŹMT 37, Kraków 2006.

Frend W.H.C., Martyrdom and persecution in the Early Church. A study of a conflict from the Maccabees to Donatus, New York 1967.

Henten J.W. Van – Avemarie F., Martyrdom and Noble Death, London – New York 2002.

Hoffmann A., Cipriano, w: Dizionario di letteratura cristiana antica, ed. S. Döpp – W. Geerlings, Città del Vaticano 2006, 183-189.

Hummel E.L., The concept of martyrdom according to St. Cyprian of Carthage, Catholic University of America Studies in Christian Antiquity IX, Washington 1946.

Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale, red. A. Barzanò, Milano 1996.

Keresztes P., Two edicts of the Emperor Valerian, VigCh 29 (1975) 81-95.

Knipfing J.R., The Libelli of the Decian Persecution, HTR 16 (1923) 345-390.

Kosznicki M., Kształcenie i wychowanie w literaturze zachodniego chrześcijaństwa od I do IV wieku, Gdańsk 1999.

Kubiś A., La téologie du martyre au vingtième siècle, Roma 1968.

Kubiś A., Zarys chrześcijańskiej koncepcji męczeństwa, „Communio” 41 (1987).

Myszor W., Zagadnienie herezji w Listach św. Cypriana, STV 9 (1971) 147-190.

Longosz S., Libellus, EK X 939-943.

Longosz S., Niektóre aspekty teologii męczeństwa w literaturze wczesnochrześcijańskiej, TST 7 (1979) 49-73.

Oborn G.T., Why did Decius and Valerian proscribe Christianity, ChH 2 (1933) 67-77.

Paschini P., La persecuzione di Valeriano, SRom 6 (1958) 130-137.

Quacquarelli A., Il triplice frutto della vita cristiana: 100, 60 e 30 (Matteo 13, 8 nelle diverse interpretazioni), Roma 1953.

Rives J.B., The Decree of Decius and the religion of Empire, JRS 89 (1999) 135-154.

Saumage C., La persécution de Dèce en Afrique d’après la correspondance de S. Cyprien, „Byzantion” 32 (1962) 1-29.

Saxer V., Cipriano di Cartagine, DPAC I 678-683.

Saxer V., Morts, martyrs, reliques en Afrique chrétienne aux premiers siècles: les témoignages de Tertullien, Cyprien et Augustin à la lumière de l’archéologie africaine, ThH 55, Paris 1980.

Schwarte K.H., Die Christengesetze Valerians, w: Religion und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit, hrsg. W. Eck, Köln 1989, 103-163.

Sieniatycki M., Św. Cyprian o męczennikach i wyznawcach, AK 17 (1926) 154-165.

Wischmeyer W., Der Bishof im Prozess. Cyprian als episcopus, patronus, advocatus und Martyr von dem Prokonsul, „Instrumenta Patristica” 19 (1989) 363-371.

Wysocki M., Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana, Lublin 2010.


Published
2010-07-15


Wysocki, M. (2010). The model of the perfect Christian in st. Cyprian’s writings. Vox Patrum, 55, 699–720. https://doi.org/10.31743/vp.4366

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>