Simbolo come dimensione carateristica di teologia di sant’Efrem il Siro

Jan W. Żelazny

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


Abstract

Sant’Efrem il Siro, vissuto nel IV secolo, é il rappresentante di una delle tradizioni della cristianità, tradizione molto sconosciuta. É famoso come poeta, considerato il massimo dell’era patristica, perchè autore di tanti inni liturgici che sono in uso nelle comunitá della tradizione siriaca ancora oggi. Il suo valore teologico è spesso disprezzato. Nella sua bellezza poetica é trattato come poeta con una teologia non tanto originale. Ma le ricerche lo presentano invece come un teologo molto raffinato, con una metodologia completamente diversa e per questo difficile da comprendere. Sant’Efrem é difensore della realtá umana; la nostra incapacitá di comprendere Dio deriva non soltanto dalla nostra debolezza, ma anzitutto da questo: che Dio nella sua natura é invisibile e noi non possiamo con le nostre conoscenze e con la nostra lingua capire chi é veramente e descriverlo. Egli si é fatto uomo e nella creazione ha ideato lo strumento della comunicazione. Il mondo con tutte le creature é pieno di simboli e soltanto con i simboli possiamo avvicinarci a Lui. La nostra conoscenza avviene sempre attraverso i simboli che preparano lo spazio dell’incontro ma mai descrivendoLo! La metafora diventa una realtá non soltanto tecnica, ma una realtà voluta dal Signore. Così, afferma, Lui rimane Dio, assolutamente libero, Dio che si é vestito da uomo anche per farci capire. L’intervento vorrebbe presentare questa dimensione della teologia di Sant’Efrem il Siro basandosi sul suo inno di fede (31), uno di questi brani nei quali santo Diacono Siro spiega la sua motodologia.

Keywords:

Efrem il Siro, Simbolo

Beck E., Zur Terminologie von Ephräms Bildtheologie, w: Typus, Symbol, Allegorie bei den östlichen Vätern und ihren Parallelen im Mittelalter [Internationales Kolloquium], hrsg. M. Schmidt – C. Geyer, Eichstätt 1981
Benedykt XIV, Litterae encyclicae „Principi Apostolorum”, AAS 12 (1920) 457-471
Biesen K. den, Simply and bold. Ephrem’s art of symbolic thought, Piscataway 2006
Bou Masour T., La pensée symbolique de Saint Ephrem le syrien, Kaslik – Liban 1988
Brock S., The Luminousy eye. The spiritual world vision of St. Ephrem, Roma 1985
Ephraem Syrus, Carmina de fide, ed. E. Beck, CSCO 154 (Syr 73), Louvain 1967
Murray R., Symbols of Church and Kingdom. A study in early Syriac Tradition, Cambridge 1975

Published
2010-07-15


Żelazny, J. W. (2010). Simbolo come dimensione carateristica di teologia di sant’Efrem il Siro. Vox Patrum, 55, 799–808. https://doi.org/10.31743/vp.4369

Jan W. Żelazny 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>