Święty Augustyn, Mowa 348A: przeciw Pelagiuszowi (Sermo 348A: Contra Pelagium)

Rafał Toczko

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Augustyn, Contra Pelagium

Augustine, Answers to the Pelagians, introd., trad. and notes R.J. Teske, The works of Saint Augustine I/23, New York 1997
Augustinus, Contra Felicianum arianum de unitate Trinitatis (CPL 808), PL 42
Augustinus, De gestis Pelagii, CSEL 42
Augustinus, De gratia Christi et peccato originali, CSEL 42
Augustinus, De natura et gratia, CSEL 60
Augustinus, De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, CSEL 60
Augustinus, De perfectione iustitiae hominis, CSEL 42, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Doskonała sprawiedliwość człowieka, Pelplin 1983
Augustinus, Epistula, CSEL 44
Augustinus, Sermo, PL 38
Brown P., Pelagius and his supporters, JTS 19 (1968) 93-114
Brown P., Religious coercion in the later Roman Empire: the case of North Africa, „History” 46 (1961) 83-101
Brown P., The rise and function of Holy Man in Late Antiquity, JRS 61 (1971) 80-101
Brown P., The Saint as exemplar in Late Antiquity, „Representations” 2 (1983) 1-25
Cicero, Ad Att.
Cieślik I., Starcy pustelni optyńskiej, Kraków 2005
Dewart J.M.W., The christology of the Pelagian controversy, StPatr 17 (1982) 1221-1244
Dodaro R., Note on the Carthaginian debate over sinlessness [Augustine, Pecc. Mer. II 7, 8-16, 25], „Augustinianum” 40 (2000) 187-202
Dolbeau F., Le sermon 348A de saint Augustin contre Pélage. Édition du texte intégral, RechAug 28 (1995) 37-52
Dolbeau F., Localisation de deux fragments homilétiques reproduits par Eugippe dans son florilège Augustinien, REAug 41 (1995) 19-36
Dolbeau F., Un second manuscrit complet du Sermo contra Pelagium d’Augustin, REAug 45 (1999) 353-361
Dunphy W., A lost year: Pelagianism in Carthage 411 A.D., „Augustinianum” 45 (2005) 391-399
Dunphy W., Rufinus the Syrian: myth and reality, „Augustiniana” 59 (2009) 79-157
Duval Y.M., La date du „De natura” de Pélage. Les premières étapes de la controverse sur la nature et la grâce, REAug 36 (1990) 257-283
Duval Y.M., Pélage est-il le censeur inconnu de l’Adversus Jovinianum à Rome en 393? ou: du „portrait-robot” de l’hérétique chez S. Jérôme, RHE 75 (1980) 525-557
Eugippius, Excerpta ex operibus S. Augustini, CSEL 9/1
Ferguson J., Pelagius, Cambridge 1956
Florkowski E., Soteriologia Pelagiusza, Kraków 1949
Frankfurth H., Augustin und die Synode zu Diospolis, Berlin 1904
Frederiksen P., Beyond the Body/Soul dichotomy: Augustine on Paul against the Manichees and the Pelagians, RechAug 23 (1988) 87-114
Hieronymi Epistolae, tłum. J. Czuj: Św. Hieronim, Listy, III, Warszawa 1954
Hieronymus, Dialogi contra Pelagianos I-III, PL 23
Hill E., Newly discovered Augustins Sermons, New York 1997
Honnay G., Caelestius, discipulus Pelagii, „Augustiniana” 44 (1994)
Honorius et Theodosius, Rescriptum contra Pelagium et Caelestium, PL 45
Innocentius, Epistolae ad Hieronynum et Joannem, CSEL 35/1
Lohr W., Pelagius’ Schrift „De natura”: Rekonstruktion und Analyse, RechAug 51 (1999) 235-294
Lössl J., Who attacked the monasteries of Jerome and Paula in 416 A.D., „Augustinianum” 44 (1994) 91-112
Marinetto G., Les premières réactions antiaugustiniennes de Pelage, REAug 27 (1971) 83-117
Marius Mercator, Commonitorium sub nomine Caelestii, PL 48
Marius Mercator, Liber subnotationum in verba Juliani, PL 48
Michalski K., Nauka chrystologiczna Pelagiusza, CT 17 (1936) fasc. 2, 143-168
Maschio G., L’argumentazione patristica di S. Agostino nella prima fase della controversia pelagiana, „Augustinianum” 26 (1986) 459-479
Martin J., Die Augustinusüberlieferung bei Eugippius, w: Miscellanea critica, II, Leipzig 1965, 228-244
Moureau M., Le dossier Marcellinus dans la correspondance de Saint Augustin, RechAug 9 (1973) 1-181
O’Donell J., The authority of Augustine
Obrycki K., Początek sporów pelagiańskich – Dzieje procesu Pelagiusza, ŹMT 12, Kraków 1999
Paulinus Mediolanensis, Libellus adversus Caelestium, CSEL 35
Paulus Orosius, Liber apologeticus contra Pelagianos, CSEL 5
Perler O., Les voyages de Saint Augustin, Paris 1969
Pieszczoch Sz., Nad genezą teologii Pelagiusza, SG 5 (1979-1980) 227-244
Plinval G., Pélage, ses écrits, sa vie et sa reforme, Lausanne 1941
Rapp C., Holy Bishops in Late Antiquity. The nature of Christian leadership in an age of transition, Berkley 2004
Refoule F., Datation du premiere concile de Carthage contre les Pelagiens et du «Libellus fidei» de Rufin, REAug 9 (1963) 41-49
Russel F.H., Persuading the Donatists: Augustine’s coercion by words, w: The limits of ancient Christianity, ed. W.E. Klingshirn – M. Vessey, Michigan 1999, 115-130
Ulbrich H., Augustins Briefe zum pelagianischen Streit, Göttingen 1958
Ulbrich H., Augustins Briefe zur entscheidenen Phase des Pelagianischen Streites, REAug 9 (1965) 51-75, 235-258
Verbraken P.P., Les fragments conservés des Sermons perdus de saint Augustin, RevBen 84 (1974) 266-267
Verbraken P.P., Études critiques sur les Sermons authentiques de saint Augustin, Steenbrugis 1976
Wermelinger O., Rom und Pelagius: die theologische Position der römischen Bischöfe in pelagianischen Streit in den Jahren 411-432, Stuttgart 1975
Zosimus, Epistulae

Published
2010-07-15


Toczko, R. (2010). Święty Augustyn, Mowa 348A: przeciw Pelagiuszowi (Sermo 348A: Contra Pelagium). Vox Patrum, 55, 859–881. https://doi.org/10.31743/vp.4372

Rafał Toczko 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)